Hjerte- og karsykdom vanligere hos innvandrere

Anh Thi Tran Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av hjerte- og karsykdommer er 2 – 3 ganger høyere hos innvandrere enn hos personer født i Norge.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Vi har undersøkt forekomsten av hjerte- og karsykdommer hos personer med og uten diabetes i seks etniske grupper i Oslo (1). Studien omfattet 17 854 mennesker i alderen 30 – 61 år, som deltok i helseundersøkelsene i Oslo i perioden 2000 – 03. Deltakerne svarte på et spørreskjema, gjennomgikk klinisk undersøkelse og blodprøvetaking. Hjerte- og karsykdom omfattet selvrapportert angina pectoris, hjerteinfarkt og slag. Deltakerne ble inndelt etter fødeland: Norge (n = 13 967), Sri Lanka (n = 1 129), Pakistan (n = 859), Iran (n = 695), Vietnam (n = 658) og Tyrkia (n = 548).

Prevalensen av selvrapportert hjerte- og karsykdom var 2,9 % for dem født i Norge og 5,8 – 8,2 % for de andre gruppene, justert for alder og kjønn. Prevalensen av selvrapportert diabetes var henholdsvis 1,8 % og 3 – 15 %. Av dem uten diabetes rapporterte henholdsvis 2,6 % og 6 % hjerte- og karsykdom. Tilsvarende andeler hos dem med diabetes var 12,6 % og 15,3 %.

Oddsratio for hjerte- og karsykdom i innvandrergruppene forble høyere enn i den norske gruppen etter justering for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Norske kvinner hadde signifikant lavere oddsratio for hjerte- og karsykdom enn norske menn, mens den motsvarende kjønnsforskjellen var mindre i innvandrergruppene.

Denne studien tyder på at det forebyggende arbeid mot hjerte- og karsykdom blant innvandrere i Norge må styrkes.

Anbefalte artikler