LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

«Demens er en progredierende og dødelig hjernesykdom. Utredning og diagnostikk skjer hovedsakelig i primærhelsetjenesten. Bør det være slik?»

Når hjernen svikter

Hvem bør undersøkes for M genitalium-infeksjon?

Pasienter som blir undersøkt for chlamydia i allmennpraksis, har lav forekomst av Mycoplasma genitalium. Dette viser en gjennomgang av resultatene fra prøver fra urethra og cervix undersøkt ved Molde sjukehus. Undersøkelsen bør forbeholdes pasienter med symptomer, funn eller påvist infeksjon hos partner.

Lav forekomst av M genitalium blant pasienter undersøkt for C trachomatis

Biomarkører for demens i spinalvæske

Presis demensdiagnostikk kan ha terapeutiske konsekvenser. Analyser av spinalvæsken kan skille mellom Alzheimers sykdom i tidlig fase og friske, men skiller ikke godt nok mellom Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.

Biomarkører ved demens

Nye diagnosekriterier for Alzheimers sykdom

Biomarkører i spinalvæske ved demens

Hukommelsesklinikk – poliklinisk utredning ved mistanke om demenssykdom

Hjerteskade ved brystkreft

Behandling med trastuzumab, et monoklonalt antistoff, har bedret prognosen ved HER2-positiv brystkreft. Preparatet har imidlertid kardiotoksiske effekter. Tegn til hjertesvikt oppstår hos rundt én av 20 pasienter uten risikofaktorer for hjertesvikt. Ejeksjonsfraksjonen må derfor kontrolleres regelmessig.

Kardiotoksiske effekter av trastuzumab

I lommen på industrien?

Kliniske studier er i økende grad finansiert og organisert av legemiddel- og leverandørindustrien. I USA er det nylig påvist at effekten av et beinvekststimulerende preparat har vært overvurdert og komplikasjoner og finansielle bindinger underrapportert i en rekke studier. Økonomisk samrøre mellom utstyrsleverandører og ortopeder er også avslørt.

For godt til å være sant

Ortopeder i lommen på industrien

Anbefalte artikler