Krafttak for forebyggende helsearbeid

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har startet arbeidet med statusrapporten 2012. Rapporten skal stake ut en ny kurs for Legeforeningens rolle i forebyggende helsearbeid.

– Helsetjenestene har en viktig rolle i helseforebyggende og helsefremmende arbeid. Legeforeningen ønsker nå å bidra mer aktivt i dette arbeidet, og jeg er glad vi er kommet i gang med rapportarbeidet, sier president Hege Gjessing.

Rapporten skal peke på strukturelle tiltak på nasjonalt og kommunalt nivå for å bedre folkehelsen. En viktig del av utfordringen er hva helsesektoren kan gjøre for å utjevne helseforskjeller.

Det er godt dokumentert at sosioøkonomiske faktorer i stor grad bestemmer fordelingen av helse i et samfunn. Et viktig tema på møtet var frafallsutfordringen. Gruppen pekte på utfordringer ved helsetilstanden til ungdommer og andre grupper som faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Skole, barnehage og arbeidsliv ble trukket frem som sentrale forebyggende arenaer som når flest mulig.

Referansegruppen presiserte at forebyggende tiltak må være basert på kunnskap. Rapporten skal også fremheve viktigheten av samarbeid innad i helsetjenesten. Det ble lagt vekt på at forebyggende helsearbeid forutsetter god samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Setter dagsorden

Hovedformålet med Legeforeningens statusrapporter er å ta opp viktige og forsømte områder i helsetjenesten, og bringe dem opp på den helsepolitiske dagsorden.

Rapportene oppsummerer status på det aktuelle området og presenterer forslag til forbedringer. Legeforeningen har siden 2000 utgitt 13 statusrapporter, som alle kjennetegnes av et perspektiv «innenfra» helsetjenesten. Rapportene er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/87545

Referansegruppens medlemmer består av representanter fra lokalforeningene, yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene. Gruppen møttes til oppstartmøte 1. september og vil avlevere sin rapport våren 2012.

Anbefalte artikler