Etablerer kompetanseområde

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen etablerer kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. Kompetansen skal bygge på spesialitetene allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi og fysikalsk medisin.

– Kompetanseområdet skal bidra til en spisset, styrket og utvidet legetjeneste for eldre pasienter med flere sykdommer og betydelig funksjonssvikt, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

I praksis innebærer etableringen en formalisert og kompetansegivende etterutdanning for leger som allerede har en spesialitet og som har en spesiell interesse for pasientgruppen. – Disse er motivert for å tilegne seg relevant kompetanse, tilføyer Gjessing.

De respektive fagmedisinske foreningene skal oppnevne en representant til en sakkyndig komité. Komiteen får i oppdrag å utarbeide nærmere bestemmelser for gjennomføring, vurdere søknader fra leger om godkjenning og ellers overvåke kvaliteten på utdanningen. Sentralstyret skal være endelig godkjenningsorgan.

Kompetanseområder er ikke lovbasert i motsetning til spesialitetene. Legeforeningen har derfor full anledning til å etablere en slik kompetansegivende utdanning og godkjenningsordning.

Det var i mai i år at Legeforeningens landsstyre enstemmig stilte seg bak sentralstyrets forslag om å etablere et kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. Det ble delegert til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for utdanningen etter at arbeidsutvalget hadde vurdert innkomne kommentarer til foreslått regelverk.

Anbefalte artikler