Tuberkulose hos hivsmittede

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Koinfeksjon med hiv og tuberkulose er et økende problem globalt, særlig i Afrika sør for Sahara. Det er inkonsistente funn når det gjelder effekt av profylakse.

  Risikoen for tuberkulose er 20-doblet hos hivsmittede, og tuberkulose er en hyppig årsak til hivrelatert død blant afrikanske barn (1). I en retrospektiv studie av 1 806 hivsmittede barn og unge fra Uganda fant man tuberkulose hos 311 (17,2 %) (2). De som fikk antiretroviral behandling hadde 2,7-ganger økt risiko (95 % KI 2,1 – 3,5) for å få påvist tuberkulose første 100 dager (trolig) pga. immun rekonstitusjonsassosiert inflammatorisk syndrom (IRIS), men deretter lavere risiko (RR 0,41, 95 % KI 0,30 – 0,54) enn uten slik behandling.

  En prospektiv, placebokontrollert, dobbeltblindet studie av 298 hivsmittede barn fra Sør-Afrika viste ikke-signifikant risikoreduksjon (RR 0,32, 95 % KI 0,07 – 1,55) for tuberkulose hvis de fikk antiretroviral behandling alene, men sammen med Isoniazid-profylakse var reduksjonen signifikant (RR 0,11, 95 % KI 0,04 – 0,32) (3). Isoniazid alene reduserte også risikoen (RR 0,22, 95 % KI 0,09 – 0,53).

  I en dobbeltblindet, randomisert, kontrollert studie fra fire sentre i Sør-Afrika og Botswana (1) ble det derimot ikke påvist noen effekt av Isoniazid-profylakse. Alle de 548 barna fikk BCG-vaksine og 98,9 % begynte med antiretroviral behandling i løpet av studieperioden. Man fant tuberkulose hos 52 av 274 (19,0 %) i Isoniazid-gruppen og hos 53 av 274 (19,3 %) i placebogruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media