Keisersnitt i Tanzania

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tanzania er det høy dødsrisiko hos barn født etter keisersnitt. Risikofødsler må identifiseres tidligere.

  I 1999 ble det opprettet et fødselsregister etter norsk modell ved tertiærsykehuset Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania. Norske samarbeidspartnere er Medisinsk fødselsregister og Universitetet i Bergen. Vi har analysert svangerskapsutfall etter 6 161 keisersnitt blant 20 662 fødsler ved sykehuset i perioden 2000 – 07 (1).

  33 % av kvinnene ble forløst ved keisersnitt. Andelen var signifikant økende gjennom hele perioden. Under 2 % av kvinnene ble forløst med vakuumekstraksjon eller tang. En av fem kvinner var formelt henvist, fire av fem møtte altså uten henvisning fra fødselshelsetjenesten på lavere nivå. Andelen som ble forløst ved keisersnitt var høyere blant de henviste (55 %) enn blant dem som møtte uten henvisning (27 %). Kvinner som tidligere hadde hatt keisersnitt og førstegangsfødende med spontan fødselsstart til termin utgjorde henholdsvis 39 % og 17 % av alle keisersnittsforløsninger.

  Etter keisersnitt var lav apgarskår hyppigere blant barn av henviste (justert OR 1,42; 95 % KI 1,09 – 1,86). Overflytting til neonatal enhet var også hyppigere (justert OR 1,18; 95 % KI 1,04 – 1,35). Den absolutte risiko for tidlig neonatal død var > 2 % hos flerlinger, hos preterme og ved seteleie, og det gjaldt både der kvinnen kom med og der hun kom uten henvisning.

  Studien viser at henvisningssystemet fanger opp risikofødsler, men lavt volum indikerer et underforbruk av avansert fødselshjelp. Høy dødelighet hos nyfødte etter keisersnitt, også der moren kom til sykehuset uten henvisning, viser at risikofødsler bør identifiseres tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media