Til ettertanke om hjernen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legrenzi, Paolo

  Umiltà, Carlo

  Neuromania

  On the limits of brain science. 114 s. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 15

  ISBN 978-0-19-959134-3

  Denne boken er en utfordring å anmelde fordi den både er et innlegg i en komplisert og omfattende debatt om nevrovitenskapens plass i en bredere samfunnsanalyse, og den er en del av en diskusjon om «mind versus brain»-problemet, belyst med moderne bildefremstilling av hjernen. For disse forfatterne synes «mind» flere steder å være åndelig og transcendental, og ikke psykisk eller vidt forstått kognitiv. «Mind» er for øvrig et ord som vi mangler en god norsk oversettelse for, og hvis innhold nevrobiologiske forskere åpenbart heller ikke er enige om.

  Boken inneholder mange verdifulle kritiske refleksjoner rundt ukritisk bruk av hjerneskanning i rammen av neologismer som nevroøkonomi, nevroetikk, nevroestetikk etc. Forfatterne siterer og diskuterer undersøkelser som pretenderer å gi en mer vitenskapelig forståelse av politisk overbevisning eller politiske valg knyttet til lokal aktivering eller aktiveringsmønstre i hjernen (s. 88). Korrekt anføres lakonisk at korrelasjon ikke alltid er synonymt med kausalitet, dvs. at konklusjoner om kognitive prosesser trekkes uten at vi engang vet om de «funksjonene» som undersøkes, er lokalisert, delvis aktivert eller fjernstyrt fra områder i hjernen som viser endret blodtilstrømning i en testsituasjon. Hjernen reguleres som kjent av nettverk, og deres interaksjoner er vi per dags dato bare delvis i stand til å analysere.

  Boken er ført i pennen av to professorer i psykologi fra Italia. De skriver: «As we have seen in the previous chapter, new techniques which seem to photograph the brain (…) have promoted a revival of the classical utopia of reducing the mind to the function of the brain» (s. 48 – 9). Vel, det er riktig at man overfokuserer på hvor i nye hjernestudier med funksjonell MR og at hva og hvordan ofte kan komme til kort, men at funksjoner i hjernen er en forutsetning for funksjoner i «the mind» burde ikke være kontroversielt. Forfatterne bringer altså egen ballast inn i diskusjonen. Her dukker ånd versus legeme-diskusjonen opp i nevrovitenskapelig kappe! Alternativt er dette rettet mot en reduksjonistisk tenkning om at «the mind» kan reduseres til fysiologiske hjerneprosesser som man kan forklare. I mine øyne har forfatterne også flere uheldige vurderinger og utsagn som skjemmer budskapet, f.eks. hevder de at «the development of the thinking of Sigmund Freud provides an excellent example of the transition from the modular to the holistic concept» (s. 7). Ettersom Freud aldri tok noe seriøst utgangspunkt i nevrofysiologisk kunnskap, blir utsagnet lite meningsfylt.

  Kapitlene har titler og temaer som Before neuroimages, From blood flow to mental functions, Cognitive subtractions, Mirror Neurons, Cognitive processes: what they are, how they work and where they are located samt Neuroeconomy, Neuromarketing, Neurodesign, Neuroesthetics, Neuroethics og Neurotheology. En riktig påstand er at informasjon om antatt cerebral lokalisasjon av et fenomen på magisk vis har en tendens til å gjøre dårlige eller sviktende forklaringer tilfredsstillende i bl.a. populærvitenskapelig og mediemessig sammenheng.

  Denne lille boken spenner over for mange temaer. Kunst, aspekter av kreativitet, estetikk, politikk, nevronalt korrelat til emosjoner og valg relevant for markedsføring, etikk, religiøs tro etc. gjør at dette ikke blir et godt grunnlag for konklusjoner om temaer som inkluderer kriterier for liv og død. Ganske så luftige blir kommentarene, f.eks. på s. 93 – 5, når forfatterne snakker om kriterier for liv og død, samfunnsforhold og sammenhengen mellom «brain and mind» og «the body» (legemet) som motvekt til «the mind».

  Som en ettertankens refleksjon om forsiktighet i tolking av moderne hjerneskanning og populistisk nevrovitenskap i sin helhet, har boken en funksjon. Den er egentlig best egnet for lekfolk med en for stor tiltro til hjerneskanningens fortreffelighet og at slik bildefremstilling av hjernen gir enkle svar på komplekse sammenhenger. Alt i alt er dette kanskje en bok til ettertanke for alle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media