Kommunikasjon for bedre kvalitet i helsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christensen, Kaj Sparle

  Cold, Søren

  Gribsholt, Sigrid Bjerge

  Medicinsk kommunikation

  215 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 330

  ISBN 978-87-7749-581-6

  Mange klager på helsetjenesten handler om svikt i kommunikasjonen mellom lege og pasient eller mellom aktørene internt i systemet. Dette skyldes både individuelle og strukturelle forhold, manglende kunnskaper og ferdigheter. Kommunikasjon er derfor en like viktig basis for kvalitet og et godt resultat som anatomi, fysiologi og kliniske fag.

  I Danmark har man tatt denne utfordringen ved at lærere fra universitetene i København, Århus, Odense og Ålborg har skrevet denne læreboken som pensum for medisinstudenter. Seks redaktører og 12 andre forfattere står bak et imponerende koordinerende arbeid som har resultert i en oversiktlig lærebok, hvor de tar opp de viktigste temaene i 16 oversiktlige kapitler, uten uhensiktsmessig overlapping. De fleste forfatterne er klinikere og universitetslærere, flest fra allmennmedisin. Innholdet bærer preg av at de har bred erfaring, og de setter kommunikasjonen inn i en helhetlig biopsykososial ramme som også omfatter det etiske.

  Lege-pasient-forholdet og kommunikasjon blir belyst med eksempler fra ulike situasjoner og tilnærminger: den første samtalen, journal, den motiverende samtalen, den vanskelige, eksistensielle samtalen, den interkulturelle samtalen, samtale med barn i forskjellige aldre, pasienter i krise, sorg og sinne og vold. Også kommunikasjon med kolleger og annet helsepersonell, etikk og profesjonalisme er beskrevet. Fremstillingen preges av en oversiktlig integrering av teori og praktisk ferdighet. Forfatterne legger vekt på at ferdighetene er det viktigste: hva man kan, bør og ikke bør si og gjøre. Det gis også rom for dilemmaene. Boken blir på denne måten både en lærebok i kommunikasjon og i pasientforståelse og behandling. Som kliniker nikker man gjenkjennende.

  Kommunikasjon er kunnskap og ferdigheter man må lære, tilpasset ulike pasienter og situasjoner, verbalt og nonverbalt. Tilbakemelding og supervisjon er beskrevet i eget kapittel, og omfatter bruk av video. Mange temaer egner seg i etterutdanning for klinikere, ikke bare for allmennpraktikere.

  Forfatterne avslutter hvert kapittel med sammendrag og litteratur. Innholdsfortegnelse og stikkordregister gjør det lett å finne frem. Boken er relativt kompakt, men med to spalter og «bokser» som inneholder bl.a. kasuistikker og ulike kliniske situasjoner, blir den leseverdig. Boken er dansk, og enkelte lover og regler avviker litt fra våre, men det viktigste er greit for norske lesere. Jeg håper likevel at det vil komme en norsk utgave.

  Medisinsk kommunikasjon er langt bredere og viktigere enn et spesialisert fag, og ikke bare for medisinstudenter. Det er kunnskap og ferdigheter som vi må holde ved like som klinikere, lærere og veiledere. Kommunikasjon er sammen med kunnskap, kompetanse og kontinuitet kjernen i kvalitet.

  Tidligere redaktør Ole K. Harlem (1917 – 2003) i Tidsskrift for Den norske legeforening drøftet kommunikasjon på bred basis i sin bok allerede i 1977 (1). Utfordringen er ikke blitt mindre. Medisinsk kommunikasjon er et stort fag, det er spesialistoverskridende og med økende betydning for vår virksomhet. Det kan derfor være en oppgave for Tidsskriftet å sette søkelyset på kommunikasjon som det limet og den oljen som får de forskjellige delene av helsetjenesten til å fungere eller ikke.

  Denne læreboken vil kunne være en god basis i vår daglige praksis. Det er den viktigste læreboken jeg har lest på lenge, og jeg anbefaler den så vel for studenter som for deres lærere, leger og andre som behandler pasienter.

  PS Kommunikasjon med IT er ikke tatt opp. Forstyrrende eller positiv faktor? «Time will show.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media