Usikre på samhandlingsreformen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange kommunepolitikere er usikre på om samhandlingsreformen vil gi bedre helsetjenester. Det viser en fersk undersøkelse gjort på oppdrag fra Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

  Spørreundersøkelsen som er gjennomført av Norgesbarometeret, tar for seg en rekke temaer knyttet til det kommunale helse- og omsorgstilbudet og den kommende samhandlingsreformen.

  Like synspunkter

  Like synspunkter

  – På mange områder samsvarer synspunktene til Kommune-Norge med synspunktene til Sykepleierforbundet og Legeforeningen, sier forbundsleder i Sykepleierforbundet Lisbeth Normann og president i Legeforeningen Hege Gjessing. Dette gjelder blant annet skepsis til kommunal medfinansiering, og faren for prioriteringsvridninger som følge av kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.

  Stor usikkerhet om det blir bedre helsetjenester

  Stor usikkerhet om det blir bedre helsetjenester

  Undersøkelsen viser at det er stor usikkerhet blant kommunepolitikerne om samhandlingsreformen vil gi bedre helsetjenester, noe som tilsier behov for pilotering.

  Fagmiljøer og lønn er de viktigste rekrutteringsfaktorene av leger og sykepleiere, mener kommunene selv. Dette går rett inn i reformens største utfordring: å skaffe tilstrekkelig kompetanse og etablere fagmiljøer i små kommuner.

  En av tre kommuner mener at betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter vil føre til en prioritering av pasienter fra sykehus på bekostning av andre pasientgrupper, jf. faren for uønskede prioriteringsvridninger. Én av fire kommunepolitikere er skeptiske til om de vil få den helsehjelpen de trenger når de blir gamle.

  Et stort flertall av kommunepolitikerne mener at det bør utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge, og over halvparten mener at Stortinget og regjeringen bør bestemme lokaliseringen av sykehus.

  Sju av ti kommunepolitikere mener at lokalsykehus må ha kirurgisk avdeling for akutte skader, ulykker og sykdommer.

  Vanskelig å få sykehjemsplass

  Vanskelig å få sykehjemsplass

  Ca. hver femte kommune mener at terskelen er for høy for å få sykehjemsplass. Samtidig er et stort flertall av kommunene godt fornøyd med dagens tilbud til eldre, noe som ikke harmoniserer med tilsynsrapporter på området. 20 % av ordførere og rådmenn mener terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. – Likevel har det store flertallet av kommunene ingen planer om å opprette flere sykehjemsplasser, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Hun viser til en rapport fra Senter for omsorgsforskning, hvor det går frem at antallet sykehjemsplasser skal holdes på dagens nivå. Gjessing og Sykepleierforbundets leder Lisbeth Normann har bedt kommunepolitikerne svare på om de vil forplikte seg til å bygge flere sykehjemsplasser. De peker på at mange kommuner heller velger å satse på omsorgsboliger enn sykehjem. – Men omsorgsboliger kan ikke erstatte sykehjemsplasser, sier Normann.

  Består av to rapporter

  Består av to rapporter

  Kommunebarometeret er en undersøkelse blant ordførere og rådmenn, mens Folkevalgtbarometeret er en undersøkelse blant kommunestyrerepresentanter. Se rapportene her: www.legeforeningen.no/id/177908

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media