Legeforeningen under okkupasjonen

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1345

I denne notisen i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 skulle det i siste setning stått: … i det første frie Tidsskrift for Den norske lægeforening som kom ut 1.6. 1945.

Anbefalte artikler