()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange barn med epilepsi har psykiske plager, og det er forskjeller mellom gutter og jenter. Det viser en ny norsk studie.

  Det er velkjent at mennesker med epilepsi har overhyppighet av psykiske lidelser. Årsakene er trolig både av biologisk og psykososial art. Betydningen av kjønn og alder diskuteres i fagmiljøet, og tidligere funn er sprikende.

  I en ny norsk studie med 14 699 barn i alderen 8 – 13 år var det 110 barn (0,8 %) som hadde eller hadde hatt epilepsi (1). I materialet fant vi at jenter med epilepsi rapporterte om følelsesmessige symptomer hyppigere enn gutter, mens guttene hyppigere hadde problemer med hyperaktivitet og med interaksjonen med jevnaldrende. Flere gutter enn jenter med epilepsi rapporterte om psykiske vansker (42 % versus 33 %), men det å ha epilepsi var en sterkere negativ prediktor for å utvikle psykiske vansker blant jentene (OR 4,2) enn blant guttene (OR 2,3). Ved siden av epilepsi var annen somatisk sykdom som astma eller diabetes, lav familieinntekt og skilte foreldre prediktorer for utvikling av psykopatologi.

  Vi fant ingen signifikante forskjeller i psykopatologi mellom unge og eldre barn med epilepsi, og det er fremdeles uklart om epilepsibarna er særlig sårbare for å utvikle psykisk sykdom i en bestemt alder. Flere risikofaktorer bidrar i utviklingen av psykiske vansker hos barn med epilepsi, trolig på forskjellig vis hos jenter og gutter. Kunnskap om risikoprofil kan gjøre det lettere å identifisere sårbare grupper.

  Studien er populasjonsbasert, med høy svarprosent og høyt antall deltakere. Svakheten er at de psykiatriske diagnosene ikke var klinisk validerte. Studien utgår fra forskningsgruppen til Morten I. Lossius «Kompleks epilepsi», og er et samarbeid mellom Avdeling for kompleks epilepsi-SSE og Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media