Tankevekkende kritikk av psykiatrisk behandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Whitaker, Robert

  Anatomy of an epidemic

  Magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America. 404 s, tab, ill. New York, NY: Crown Publishers, 2010. Pris USD 26

  ISBN 978-0-307-45241-2

  Introduksjonen av nevroleptika i midten av 1950-årene oppfattes ofte å ha revolusjonert psykiatrien og tilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Senere har utvikling av antidepressiver og stemningsstabiliserende medisin støttet opp om en forståelse av at medikamenter bidrar til å helbrede psykiske lidelser. Psykiatriske pasienter synes likevel ikke å bli friske slik de gjør i andre deler av medisinen hvor det har vært store farmakologiske fremskritt. Tvert imot: Antall personer som er uføretrygdet grunnet psykiske lidelser er blitt nesten tredoblet de siste to tiårene. Og hvorfor går det bedre for pasienter med diagnostisert schizofreni i utviklingsland enn i industrialiserte land? Dette er noen av problemstillingene Robert Whitaker belyser.

  I motsetning til mye annen psykiatrikritikk tar forfatteren utgangspunkt i anerkjent psykiatrisk forskning og historisk dokumentasjon. Han stiller spørsmål ved om medikamentell psykiatrisk behandling er med på å bedre helsetilstanden til mennesker med psykiske lidelser eller om den tvert imot bidrar til en kronifisering av lidelsene.

  Whitaker viser hvordan utviklingen av dagens kriteriebaserte diagnostikk passer som hånd i hanske med markedsføring av lidelsesspesifikke medikamenter, og hvordan dette igjen bidrar til en forståelse av at psykiske plager best kan beskrives og forstås som hjerneorganiske lidelser. Dette til tross for at omfattende nevrobiologisk forskning ikke har greid å bekrefte de sentrale teoriene på dette området. At medikamenter faktisk kan ha god symptomatisk effekt på psykiske lidelser, bør likevel kunne begrunne vår tids omfattende forskrivning av psykofarmaka. Forfatterens litteraturgjennomgang viser imidlertid at det er mange holdepunkter for at det på lang sikt går bedre med pasienter som ikke bruker medikamenter. Det dokumenteres at omfanget av bivirkninger av psykofarmaka ofte er dårlig kjent og i stor grad tones ned, spesielt ved introduksjon av nye medikamenter. Han sannsynliggjør hvordan tette bånd mellom farmasøytisk industri og personer innenfor det psykiatriske fagmiljøet bidrar til dette.

  Robert Whitaker har bakgrunn som forfatter og prisbelønnet helsejournalist. Boken bærer preg av at han har omfattende oversikt over den relevante psykiatriske forskningen. Samtidig evner han å sammenstille ulike funn og data på en ny og utfordrende måte. Anatomy of an epidemic er godt skrevet, gjennomarbeidet og grundig. Grunnlagsmaterialet er dessuten samlet og ligger lett tilgjengelig på nettet (www.madinamerica.com). Hans funn og konklusjoner underbygges og illustreres med historiene til en rekke personer med ulike erfaringer fra psykiatrisk behandling som forfatteren har intervjuet.

  Selv om det er amerikanske forhold som blir beskrevet, bygger også norsk psykiatri i stor utstrekning på den samme faglige forståelsen. Boken representerer et betimelig korrektiv for fagfeltet. Den anbefales for både fagfolk, helsepolitikere og brukere av psykiatriske helsetjenester.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media