Klimautvalg med viktig undersøkelse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Klimaendringer forventes å få svært alvorlige konsekvenser for internasjonal helse i årene som kommer. Legeforeningen er opptatt av dette problemet og har et eget utvalg for global oppvarming og helse.

  Behovet for reising kan reduseres ved å satse mer på elektroniske møteformer. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Behovet for reising kan reduseres ved å satse mer på elektroniske møteformer. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Utvalget har tidligere utarbeidet et grunnlagsdokument og en tiltaksplan for Legeforeningens klimaengasjement.

  Nylig gjennomførte det en undersøkelse der målet var å kartlegge nærmere i hvilken grad Legeforeningens underforeninger har vært opptatt av klimaspørsmål og helsekonsekvenser av klimaendringene.

  God respons

  God respons

  Ved hjelp av Questback ble et kortfattet elektronisk spørreskjema sendt til alle lederne for fagmedisinske foreninger, lokalforeninger og yrkesforeninger, til sammen 72 personer. Responsen var god, med 52 (68 %) innsendte svar. Resultatene ble sammenfattet i en rapport som ble presentert for Legeforeningens sentralstyre i april 2011. Rapporten er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/159741

  Undersøkelsen viser et potensial for økt klimaengasjement i Legeforeningens underforeninger. Et mindretall svarte at temaet har vært på programmet i forbindelse med møter i foreningene, men få har satt i verk konkrete tiltak på området. Enkelte klimaengasjerte underforeninger har imidlertid vært opptatt av denne problematikken i flere år, og fremstår som inspirerende eksempler. Blant disse er Nordland legeforening og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi.

  Nordland boikotter flaskevann

  Nordland boikotter flaskevann

  Nordland legeforening har fått mye medieoppmerksomhet etter at de av miljøhensyn gikk inn for boikott av flaskevann på styremøter, seminarer og konferanser. Foreningen har laget egne vannflasker for gjenbruk med foreningens navn og mottoet «springvann er best». Leder Margit Steinholt har forsvart denne prioriteringen i radiodebatter og avisinnlegg.

  – Flaskevann krever langt mer energi å produsere enn springvann, samtidig som det globalt er knappe vannressurser. Det er derfor ingen grunn til at vi ikke skulle drikke det gode vannet fra springen som er av høy kvalitet her i Nordland, sier hun.

  Nordland legeforening har et bevisst forhold til klimabelastningen knyttet opp mot reiser og benytter telefonmøter som alternativ til fysiske møter så ofte de kan.

  – På kurs og konferanser kan deltakerne laste ned kursmateriale og foredrag på minnepinne slik at vi unngår for mange unødvendige utskrifter, forteller Margit Steinholt.

  Vannflaske produsert for Nordland legeforening. Foto Tove Myrbakk
  Vannflaske produsert for Nordland legeforening. Foto Tove Myrbakk
  Klimabevisste øre-nese-hals-leger

  Klimabevisste øre-nese-hals-leger

  Øre-nese-hals-foreningen har gjennom flere år hatt et bevisst forhold til klimaspørsmål.

  – Vi har styremøter på telefon så langt det er mulig, forteller leder Olav Klausen. – Det krever gode forberedelser, blant annet med distribusjon av dokumenter per e-post, men fungerer fint, sier han. – Det gjør også at styresammensetningen gjerne kan ha stor geografisk spredning, som jo er positivt, påpeker Klausen.

  Øre-nese-hals-foreningen hadde også global oppvarming som eget tema på høstmøtet i 2009. Der ble blant annet økende forekomst av allergi ved et varmere klima diskutert.

  Mange gode innspill

  Mange gode innspill

  Deltakerne i spørreundersøkelsen ble også invitert til å dele tanker om hvordan Legeforeningen kan bidra i arbeidet knyttet til helsekonsekvenser av klimaendringer. Det kom mange interessante innspill blant annet vedrørende foreningens egen drift, miljøpolitikk, internasjonalt samarbeid, forskning og utdanning. Særlig påpeker mange at Legeforeningen bør formidle kunnskap om sammenhengen mellom klimaforandringer og helsetrusler. Flere etterlyser også en større satsing på elektroniske møteformer for å redusere behovet for reising.

  De mange engasjerte innspillene tyder på at de fleste underforeningene oppfatter denne problematikken som viktig. Flere av forslagene dreier seg om forhold som Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse jobber med allerede, samtidig som en del nye tanker og ideer kan være til hjelp og inspirasjon for fremtidig innsats på området. Utvalget setter pris på å bruke resultatene fra undersøkelsen i det videre arbeidet med temaet.

  Se mer informasjon om Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse på: www.legeforeningen.no/id/159738.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media