()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nevrologisk undersøkelse av eldre

  Nevrologisk undersøkelse av eldre

  Nervesystemet endrer seg gjennom livet. Ved klinisk nevrologisk undersøkelse av geriatriske pasienter kan tilsynelatende patologiske funn være uttrykk for normal aldring. Dette gjelder blant annet ved undersøkelse av øyemotilitet, senereflekser, vibrasjonssans, hukommelse, motorisk tempo og muskelkraft.

  Klinisk nevrologisk undersøkelse av den geriatriske pasient

  Om fastlegers arbeidstid

  Om fastlegers arbeidstid

  Ukentlig arbeidstid for fastleger har økt noe siden 2000, men bare blant kvinner. To av tre fastleger ønsker seg kortere arbeidsuke. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant norske allmennleger. Andelen som synes arbeidspresset er uakseptabelt, har gått ned. Dette kan skyldes at fastlegeordningen har gitt legene bedre kontroll over egen arbeidssituasjon.

  Fastlegenes arbeidstid 2000 – 08

  Farmakoterapi som skreddersøm?

  Farmakoterapi som skreddersøm?

  ATP-bindende kassettransportører har betydning for effekt og omsetning av legemidler. Slike ABC-transportproteiner bruker ATP for å frakte endogene og eksogene substanser over membraner. Proteinenes funksjon varierer med individets fenotype. Økt kunnskap om ABC-transportproteiner kan i fremtiden føre til mer individualisert legemiddelbehandling.

  ABC-transportørenes betydning for effekt og omsetning av legemidler

  Residiverende hjerneinfarkt

  Residiverende hjerneinfarkt

  Ved uklare og kompliserte sykdomstilstander må leger samarbeide på tvers av spesialitetsgrenser. Når nye momenter dukker opp, må man våge å revurdere antatte diagnoser. Les og lær av sykehistorien om en mann i 50-årene med residiverende hjerneinfarkt. Er riktig diagnose nå stilt?

  En 55 år gammel mann med residiverende hjerneinfarkt

  En sykehistorie med flere mulige forklaringer

  Opphopning av sykdom

  Opphopning av sykdom

  Flere tilfeller av en sykdom i et begrenset geografisk område innen en begrenset tidsperiode kan gi mistanke om utløsende miljøfaktorer. Pasient-kontroll-studier for å avklare om opphopning av ikke-smittsom sykdom skyldes tilfeldigheter eller ikke, er dyre og tidkrevende. Alle mulige eksponeringsvariabler må tas med i analysene.

  Opphopning av ikke-smittsom sykdom

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media