Oppsummert om mobbing

Gunilla Klensmeden Fosse Om forfatteren
Artikkel

Vernberg, Eric M.

Biggs, Bridget K.

Preventing and treating bullying and victimization

409 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-533587-3

Denne boken består av 14 kapitler med ulike forfattere. Innholdet er delt i tre deler. I de fem første kapitlene oppsummerer forfatterne kunnskap om skolerelatert mobbing. I de neste fire beskriver de hvordan man kan måle forekomsten av skolemobbing, og de ser nærmere på effekten av ulike intervensjonsprogrammer. De siste fem kapitlene omhandler ulike strategier for å forebygge mobbing i skolen.

Spesielt i de første kapitlene går forfatterne grundig igjennom og oppsummerer de siste årenes forskning på området. Hvilken betydning har f.eks. kultur, læreres holdninger, familie, venner, offerets atferd og selvtillit for oppkomsten av mobbing? Dette, sammen med kunnskap om mobberen, gir en samlet viten som kan brukes som utgangspunkt for forebygging av mobbing i skolen og gjennomføring av intervensjonsstudier.

I de fleste kapitlene får man forslag til intervensjoner, enten for hele skolen eller på individuelt nivå. Konklusjonen er imidlertid at man inntil i dag har satset på intervensjonsprogrammer som retter seg mot hele skolen og ikke mot individet. Ettersom denne satsningen ikke har vært vellykket spekulerer man på om man i fremtiden heller bør satse på individuell behandling av barn involvert i mobbing.

Spesielt gruppeintervensjoner kan være en fruktbar fremgangsmåte. Forfatterne kommer med forslag til vellykkede behandlingsprogrammer som retter seg både mot å bedre de sosiale ferdighetene hos ofre og minske aggressiviteten hos mobbere. Spesielt er det viktig å tilby støtte til ofre og hjelpe dem med å få venner, ettersom venner beskytter mot mobbing. Ferdighetstrening kan også hjelpe offeret med å identifisere og endre faktorer som gjør dem sårbare for mobbing.

En annen viktig ting er å identifisere mobbing, hvem som mobber, og hvem som er offer, hvilket ikke alltid er så lett. Blant ungdommer korrelerer selvrapportert mobbing best med andre personers vurderinger (peer nomination), mens blant barn er observasjon den beste måten å identifisere mobbing på. Det er også viktig å være klar over at mange mobbere er populære på skolen og kan ha en kognitiv velutviklet empati, hvilket gir dem et overtak i forhold til ofrene – og sannsynligvis også i forhold til lærerne (som de lett kan manipulere). Forfatterne peker derfor på at det er viktig å innse at mobbing er et relasjonsproblem og skal behandles som det. Ettersom det per dags dato mangler «mobbebehandling» presenterer de andre etablerte metoder mot problemer som er relatert til mobbing (angst, depresjon, aggressivitet).

Tittelen er derfor noe misvisende, men boken er likevel en viktig oppsummering av de siste tiårenes forskning. Noen steder gjentas den samme informasjonen, noe som ofte forekommer i antologier. Forfatterne gir også forslag til intervensjoner. Skoler som tar mobbing på alvor, bør skaffe et eksemplar. For klinikere kan den gi verdifulle innspill, og for forskeren som ønsker å prøve ut nye intervensjoner, er den meget verdifull.

Anbefalte artikler