Ny veileder om arbeidsmiljø i sykehus

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Veilederen skal være et grunnlag for å arbeide med å styrke arbeidsmiljøet i sykehus, sier generalsekretær Geir Riise.

Forhandlingsdirektør Anne Kjersti Befring og generalsekretær Geir Riise viser stolt frem den nye arbeidsmiljøveilederen. Foto Lisbet T. Kongsvik

– Legeforeningen har gjennom flere år vært opptatt av arbeidsmiljøet som grunnlag for kvalitet på tjenester, effektivitet og trivsel. Vi har derfor nå utarbeidet en veileder om arbeidsmiljø til bruk for ledere, tillitsvalgte og ansatte i sykehus, sier Anne Kjersti Befring, direktør i Legeforeningen. Veilederen gjennomgår regelverket og det gis praktisk rettede råd om hvordan tillitsvalgte og ledere kan arbeide med arbeidsmiljøspørsmål på den enkelte arbeidsplass.

– Arbeidsmiljø vil også være tema på tillitsvalgtopplæring og i andre sammenhenger fremover, sier Riise.

Konsekvenser for pasientbehandling

– Arbeidsmiljøet er omgivelsene for arbeidsutførelsen, fysiske og mellommenneskelige omgivelser og beskyttelse mot skader. De siste årene er det dokumentert et behov for å styrke arbeidet med arbeidsmiljøet i sykehus, blant annet gjennom den såkalte God Vakt-kampanjen som har pågått i flere år i regi av Arbeidstilsynet. Legeforeningen har fulgt opp denne kartleggingen i direkte kontakt med Arbeidstilsynet, påpeker Befring.

– En rapport utarbeidet av Riksrevisjonen i november 2009 viser at mangel på involvering av ansatte bidrar til å svekke muligheter for god økonomistyring med sykehusene (1). Det har også blitt avdekket utfordringer med arbeidsmiljøet i sykehus gjennom enkeltsaker. Samlet sett viser dette at det er behov for en gjennomgang av sykehusene og organisering av sykehusene med sikte på tiltak for å styrke arbeidsmiljøet. Arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet er nødvendig for godt arbeidsmiljø. Trygghet og åpenhet gir nødvendig informasjon, også om feil, som grunnlag for læring og utvikling. I veilederen er oppmerksomheten først og fremst rettet mot opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og psykososiale forhold, sier Befring.

Arbeidsgiver og arbeidstaker med felles interesse

– Både arbeidsgiver og arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig måte med begrenset risiko for skader og innenfor de økonomiske og tidsmessige forutsetninger som er nødvendige. Arbeidsmiljøet i sykehus henger nært sammen med hvordan ledelse utøves overfor ansatte og med rammevilkårene for sykehuset. Ledelsen for en virksomhet må ha som overordnet mål at de som arbeider i virksomheten skal brukes på en best mulig måte utfra kompetanse og til virksomhetens beste, understreker de to lederne i Legeforeningens sekretariat.

– Et godt arbeidsmiljø fremmer effektivitet og trivsel, forebygger sykefravær og fremmer deltakelse og ansvar for det arbeidet som skal gjøres. Beslutninger om omstilling og endring vil alltid innebære risiko for arbeidsmiljøet. Negativ oppmerksomhet mot sykehus og enkeltindivider i sykehus har stor betydning for arbeidsmiljøet. I slike situasjoner er det særlig viktig at det er en bevissthet om arbeidsmiljøet.

– I 2008 laget Legeforeningen en veileder for omstillingsprosesser som rettet oppmerksomheten mot regelverket knyttet til omstillinger, herunder viktigheten av å kartlegge arbeidsmiljøkonsekvenser av omstillinger. Med den nye Arbeidsmiljøveilederen gir vi en bredere gjennomgang av arbeidsmiljørelaterte problemstillinger i sykehus, avslutter Riise og Befring.

Veilederen ligger ute på Legeforeningens nettside www.legeforeningen.no/id/170710.1 og kan også bestilles i papirversjon ved henvendelse til posten@legeforeningen.no

Anbefalte artikler