Slag mot brystet som årsak til hjertestans

Erik Ekker Solberg Om forfatteren
Artikkel

Et kraftig slag mot brystet kan gi malign hjertearytmi, også kalt commotio cordis. En rekke tilfeller er beskrevet i USA, mens tilstanden nærmest er ukjent i Europa.

Kun ett tilfelle av commotio cordis innen europeisk idrett er beskrevet de siste 50 årene, mens 224 tilfeller er registrert i USA (1). Tilstanden er en av de vanligste årsakene til idrettsrelatert hjertestans hos unge i Statene. Forskjellen kan delvis forklares av høyere forekomst i typisk amerikanske idretter som baseball og ishockey. Imidlertid er ishockey og liknende idretter med risiko for hard kroppskontakt vanlig i Europa også. En mer sannsynlig forklaring er at tilstanden er underkjent i vår verdensdel. Commotio cordis vil trolig bli vanligere også her pga. økende hastighet og intensitet i moderne idrett.

Eksperimentelle studier har gitt interessant kunnskap om hvordan hjertestans kan induseres. Sannsynligheten for hjertestans øker når slaget treffer over hjertekonturen og på et uheldig tidspunkt i hjertets rytmesyklus, dvs. i vulnerable del av repolariseringsfasen som på EKG ses rett før T-takken. Moderat harde og moderat raske slag øker sannsynligheten for malign arytmi, likeledes harde, kompakte prosjektiler. Slaget kan øke trykket i venstre ventrikkel, noe som kan deformere cellemembranen, som igjen kan aktivere den K+ATP-avhengige ionekanalen og indusere malign arytmi.

Prognosen ved commotio cordis har vært dårlig, men den er blitt bedre enn den var i 1990-årene. Årsaken til dette kan være økt bevissthet om tilstanden og at man derfor behandler riktigere og raskere. Akuttbehandlingen er umiddelbar hjerte-lunge-redning.

Anbefalte artikler