()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av lungekreft blant kvinner er økende. Kvinner som får diagnosen har bedre prognose enn menn, uansett stadium og alder.

  I en nasjonal, retrospektiv populasjonsbasert studie med over 40 000 pasienter diagnostisert med lungekreft i Norge i perioden 1988 – 2007 vises økende forekomst av lungekreft hos kvinner. For 20 år siden var forholdet mellom menn og kvinner med sykdommen 3 : 1, mens det i dag er 3 : 2 (1). Både kort- og langtidsoverlevelse ved lungekreft er dårligere hos menn enn kvinner, også justert for kovariater.

  Pasientdemografien er også i endring. Andelen pasienter over 70 år utgjør nå halvparten av alle med lungekreft. Adenokarsinom, en type ikke-småcellet lungekreft, er blitt den hyppigst forekommende histologiske krefttypen hos både menn og kvinner, og overlevelse varierer ut ifra histologisk krefttype. En større andel pasienter blir i dag diagnostisert i tidlig stadium av sykdommen sammenliknet med for 20 år siden. Andelen kvinner med lokalisert sykdom er større enn andelen menn, og menn har dårligere prognose enn kvinner selv ved samme sykdomsstadium. Den største forskjellen i overlevelse blant kjønnene ble observert ved lokalisert sykdom, der menn har 25 % økt risiko før død innen fem år fra diagnosetidspunktet.

  Disse funnene bør få konsekvenser for fremtidig studiedesign. Forskjellen i overlevelse mellom menn og kvinner nødvendiggjør kjønnsspesifikke overlevelsesanalyser i kliniske studier. Samtidig må man ta hensyn til den stigende andelen eldre pasienter som ofte blir ekskludert i slike studier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media