Nyttig om nevropsykologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Marcotte, Thomas D.

  Grant, Igor

  Neuropsychology of everyday functioning

  477 s, tab, ill. New York, NY: Guildford Press, 2010. Pris USD 65

  ISBN 978-1-60623-459-4

  Nevropsykologiske undersøkelser benyttes i stadig større grad for å kartlegge kognitive funksjonsforstyrrelser ved en rekke ulike nevrologiske og (nevro)psykiatriske tilstander. Mens formålet med undersøkelsen tidligere ofte var å påvise og lokalisere hjerneorganisk dysfunksjon, er den nevropsykologiske undersøkelsen i dag i første rekke en metode for å beskrive type, grad og omfang av kognitiv funksjonsnedsettelse. En vesentlig del av den kliniske nytteverdien av nevropsykologisk funksjonsutredning blir derfor å beskrive hvilke implikasjoner funksjonsavvik, målt ved nevropsykologiske metoder, har å si for hvordan pasienter fungerer i dagliglivet.

  Forfatterne har som målsetting å gi leseren en oppdatert oversikt over kunnskapsfeltet som angår forholdet mellom nevrokognitive funksjonsutfall og funksjon i dagliglivet – og derigjennom rette søkelyset mot den økologiske validiteten ved de metodene som benyttes ved nevropsykologiske undersøkelser.

  I den første delen belyser forfatterne, gjennom tre kapitler, på en grundig måte de teoretiske og metodiske perspektivene knyttet til hvordan funn fra nevropsykologisk utredning kan predikere funksjon i dagliglivet. Et eksempel på dette er en mye debattert problemstilling knyttet til vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring, og nevropsykologer blir ofte bedt om å foreta slike vurderinger. I et eget kapittel går man på en god måte gjennom forskning og metodeutvikling knyttet til dette temaet. Dette er ofte vanskelige vurderinger, hvor også pasientene selv gjerne er spørrende til om testmetodene som benyttes, virkelig er godt egnet til å predikere atferd og kompetanse som bilfører. I tillegg problematiserer forfatterne i denne delen hvordan nevropsykologiske funksjonsutfall har implikasjoner knyttet til viktige aspekter som medikamenthåndtering og yrkesdeltakelse.

  I den andre delen tar forfatterne for seg ulike kliniske tilstander og forsøker å belyse de funksjonelle konsekvensene av kognitive funksjonsutfall forbundet med nevrologiske tilstander, som bl.a. begynnende demens, vaskulær demens, traumatiske hodeskader og multippel sklerose, i tillegg til nevrokognitive konsekvenser av psykiatriske lidelser som depresjon og schizofreni.

  Målgruppen er i første rekke fagpersoner som arbeider innen behandling og oppfølging av pasienter med kognitive funksjonsutfall, dvs. innen rehabilitering, habilitering og geriatri. For fagpersoner uten spesiell kompetanse i nevropsykologiske metoder vil nok en del av de mer metodespesifikke beskrivelsene oppleves som i overkant detaljerte, og derfor være av mindre interesse. For nevropsykologer og andre fagpersoner som ønsker å fordype seg i de funksjonelle konsekvensene nevropsykologiske funksjonsutfall har for fungering i dagligliv, arbeidsliv og sosialt liv, er imidlertid Neuropsychology of Everyday Functioning et nytt og betydningsfullt bidrag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media