Ønsker å bevare dagens meldeordning

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å bevare dagens meldeordning for alvorlige hendelser.

I tillegg foreslås det å etablere en meldeordning om alle avvik som skal gå fra helsepersonell.

– Vi er kjent med at helseministeren har gitt uttrykk for at Legeforeningen mener det er riktig å endre meldeordningen for sykehusene ved å oppheve meldeplikten om de alvorligste hendelsene til Helsetilsynet. Det medfører ikke riktighet, sier president Torunn Janbu. Legeforeningen har derfor sendt brev til Helse- og omsorgskomiteen for å be om at meldeordningen for alvorlige systemsvikt opprettholdes.

– Legeforeningen støtter ikke forslaget om å oppheve meldeordningen for sykehusene om de alvorligste hendelsene til Helsetilsynet, men foreslår etablering av en ny meldeordning med et annet hjemmelsgrunnlag og formål. I sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester foreslår Legeforeningen en ordning der helsetjenesten tilrettelegger for at alle avvik kan meldes for kunnskapshåndtering og at ordningen hjemles i helsepersonelloven. Legeforeningen har de siste ti årene lagt vekt på at det må være trygghet rundt det å gjøre feil i helsetjenesten slik at det kan etableres gode melde- og læringskulturer. Dette krever at det er rom for å gjøre feil og mindre risiko for eksponering av individuelle feil og understreking av systemfeil, påpeker Janbu.

Tidsaspektet en utfordring

– Totalt én av fire leger opplever gransking i løpet av sin yrkeskarriere. Dette kan være et uttrykk for hvilke forventninger mange har til behandling og til enkeltpersoner i helsetjenesten, uavhengig av risiko og av hvordan helsetjenesten er organisert. For å kunne få økt sikkerhet i helsetjenesten er det avgjørende at oppmerksomheten rettes mot hvordan systemet kan innrettes for å redusere feil og at dette blir en del av ledelses- og driftsansvaret i helsetjenesten. Ved gransking av alvorlige hendelser er det viktig med tidlig intervensjon og kort saksbehandlingstid. Det er en utfordring i dag at avklaring av ansvarsforhold ofte tar lang tid, sier presidenten.

Les høringen her: www.legeforeningen.no/id/168009.0

Anbefalte artikler