Notiser

Artikkel

Skriveøvelse kan redusere kjønnsforskjeller i realfag

I mange teknologiske og matematiske fag skårer kvinner dårligere enn menn på tester. Nå har amerikanske forskere undersøkt effekten av en psykologisk intervensjon for å redusere kjønnsforskjeller i fysikkprestasjoner (Science 2010; 330: 1234 – 7).

399 collegestudenter ved et introduksjonskurs i fysikk ble randomisert til å skrive om sine viktigste verdier, f.eks. familie og venner, to ganger i begynnelsen av kurset eller ikke å gjøre det. Skriveøvelsen reduserte kjønnsforskjeller i læring og yteevne vesentlig, og karakternivået for de kvinnelige studentene ble hevet fra C til B. Forbedringen var størst hos de kvinnene som mente at menn var bedre enn kvinner i fysikk. Resultatene viste at en kortvarig psykologisk intervensjon kan bidra til å redusere kjønnsforskjeller i vitenskapelige prestasjoner.

Ulike antibiotika – samme effekt

En rekke antibiotika er like gode ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner. Det er ikke forskjell i klinisk effekt, men litt bedre bakteriologisk effekt ved bruk av fluorokinoloner enn ved betalaktamer, men det vurderes ikke som klinisk relevant (Cochrane Database Syst Rev 2010: nr. 10: CD007182).

Analysen omfattet 21 randomiserte, kontrollerte studier med i alt 6 016 pasienter. Behandlingslengden for de ulike antibiotika var 3 – 10 dager. Trimetoprim med sulfametoksazol var like effektivt som fluourokinoloner for å oppnå symptomatisk lindring på både kort og lang sikt (RR 1). Det samme gjaldt også ved sammenlikning med betalaktamantibiotika og nitrofurantoin.

Celiprolol ved Ehlers-Danlos’ syndrom

Ehlers-Danlos’ syndrom er en sjelden sykdom, men likevel den hyppigst forekommende arvelige bindevevssykdommen. Defekter i kollagenfibre kan gi bl.a. leddproblemer, hernier og rupturer av blodkar og andre organer. Celiprolol kan minske risikoen for større komplikasjoner til en tredel i forhold til ingen behandling, ifølge en ny studie (Lancet 2010; 376: 1476 – 84).

Effekten av celiprolol ble bedømt i en randomisert, åpen studie med blindet vurdering. 53 pasienter med vaskulær Ehlers-Danlos’ syndrom ble randomisert til celiprolol eller ingen behandling. Gjennomsnittlig oppfølgingsperiode var 47 måneder. Studien ble stoppet tidlig pga. fordelene ved behandling. Fem av 25 i intervensjonsgruppen og 14 av 28 i kontrollgruppen fikk arteriell ruptur eller disseksjon (hasardratio 0,36).

Høy mortalitet ved hjertemisdannelser

Mortaliteten er høy for pasienter med medfødte hjertesykdommer. Den er høyest i tidlig barnealder, men også etter tiårsalderen. Det er konklusjonen i en populasjonsbasert dansk oppfølgingsstudie (Am J Cardiol 2010; 106: 1322 – 6).

Studien omfattet alle barn under ett år som var blitt diagnostisert med medfødt hjertesykdom i perioden 1977 – 2006 (n = 6 646). Ca. 20 % av barna hadde også andre misdannelser enn de kardiale, og 11 % var født før termin.

Overordnede kumulative mortalitetsestimater ved ett år var 20 %, ved ti år 25 % og ved 25 år 28 %. For befolkningen i Danmark var det tilsvarende henholdsvis 0,6 %, 0,8 % og 1,3 %. Mortaliteten varierte betydelig, avhengig av hvilken misdannelse det dreide seg om. Mortaliteten var fallende gjennom studieperioden ved alle misdannelser.

Anbefalte artikler