Arbeidsmiljøet må oppleves som trygt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et godt arbeidsmiljø er grunnlaget for god pasientbehandling og fagutvikling.

  Legeforeningen har de senere år hatt mye oppmerksomhet på arbeidsmiljøet i sykehusene. Foreningen er opptatt av at eier av helseforetakene etterspør arbeidsmiljøresultater og er seg bevisst på at åpenhet, trivsel og faglighet er avgjørende for god pasientbehandling. Sammenliknet med hvor sterkt arbeidsmiljøet vektlegges i andre kompetansebedrifter har helseforetakene en lang vei å gå.

  Det er viktig for Legeforeningen å arbeide for et et godt arbeidsmiljø i alle deler av helsetjenesten. Vi kommer derfor nå med en egen veileder om arbeidsmiljø som retter seg mot både ledere, tillitsvalgte og ansatte. Veilederen er utarbeidet for å lette tilgangen til kunnskapen om regler for arbeidsmiljø.

  Legeforeningen har over lang tid opplevd at stadig flere ledere tar kontakt for veiledning om spørsmål knyttet til samarbeid og arbeidsmiljøet. Sammenslåing av helseforetak til større enheter er også utfordrende for lederne. Målet om en nærværende og tilgjengelig leder som ser og kjenner sine ansatte, blir ekstra viktig. Lederne trenger derfor også handlingsrom og tillit fra eier for å finne de gode løsningene i samarbeid med sine ansatte.

  Arbeidsmiljøet må oppleves som trygt for at alle ansatte skal praktisere åpenhet om  forhold som flere bør få kunnskap om og lære av. Det er helt grunnleggende at det opprettes gode dialog- og kontaktarenaer mellom arbeidsgivere og ansatte (tillitsvalgte). Hvis ansatte som sier fra om utilfredsstillende forhold blir belønnet for det, gir det et godt grunnlag for en kultur som fremmer læring og forebygger nye feil.

  Gjennom God vakt!-kampanjen har Arbeidstilsynet særlig sett på situasjonen i sykehus og kommet med en rekke pålegg om utbedringer, og Riksrevisjonensrapport fra november 2009 (1) viser at det er for dårlig involvering av mellomledere, tillitsvalgte og ansatte i styringen av sykehus. Det fører blant annet til at for lite kunnskap går fra den kliniske virksomheten og opp til beslutningstakere. Resultatet er at ledelsen får for lite kunnskap om forbedringsmuligheter knyttet opp til diagnostikk, behandling, kommunikasjon og kvalitet.

  Forskning viser at et godt arbeidsmiljø fremmer effektivitet og trivsel, forebygger sykefravær og fremmer deltakelse og ansvar for det arbeidet som skal gjøres. Arbeidsgiver og arbeidstaker har felles interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet kan utføres på en best mulig måte. Forskning viser også at beslutninger om omstilling og endring vil innebære risiko for arbeidsmiljøet og at omstillinger tar tid og koster penger. Nasjonal helse- og omsorgsplan omtaler også betydningen av et godt arbeidsmiljø. Det er positivt.

  Legeforeningen ønsker å arbeide for et godt arbeidsmiljø hvor vår kompetanse blir sett, brukt og verdsatt til beste for pasient og samfunn, og vil løfte dette høyt opp i jubileumsåret.

  Med disse tanker ønsker jeg alle et godt nytt år!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media