Malariaforekomst på stedet hvil

Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

Antall malariatilfeller i 2008 var omtrent som i 2006. Afrikanske barn under fem år står for fire av fem dødsfall.

I WHOs siste malariarapport estimerer man at det i 2008 var rundt 243 millioner tilfeller av malariasykdom i verden og rundt 863 000 dødsfall (1). Afrika bærer den overveiende tyngste byrden, med 767 000 (89 %) av dødsfallene, og av disse var 88 % (674 960) barn under fem år. De globale tallene er hovedsakelig uendret sammenliknet med tallene for 2006 (2), men antall dødsfall er redusert med 34 000 i Afrika.

På noen områder rapporterer man om fremgang. Andelen afrikanske husholdninger som har minst et myggnett behandlet med insektdrepende midler har økt fra 17 % i 2006 til 31 % i 2008. Men fortsatt er man langt unna WHOs mål om 80 % dekning. Bruk av artemisininbasert kombinasjonsbehandling (artemisinin-combination therapies, ACT) har økt siden 2006, men er fortsatt svært lav i hele Afrika. I 11 av 13 studerte afrikanske land i 2007 – 08 hadde færre enn 15 % av malariasyke barn under fem år fått ACT-behandling. WHOs mål er også her 80 %.

I rapporten peker man også på muligheter. Studier fra Sao Tomé og Principe, Zanzibar og Zambia viser at en sterk reduksjon i antall malariatilfeller og -dødsfall har gitt en bratt nedgang i total dødelighet blant barn under fem år, noe som indikerer at intensivert malariabekjempelse kan hjelpe afrikanske land i å nå tusenårsmålet om to tredelers reduksjon i barnedødeligheten innen 2015.

Internasjonale bevilgninger til malariabekjempelse har økt fra 0,3 milliarder US dollar i 2003, til 0,65 milliarder i 2007, og 1,7 milliarder i 2009 (1). Det er likevel et stykke igjen til de fem milliardene som man estimerer at trengs årlig, og ifølge rapporten er internasjonale midler uproposjonalt konsentrert i små land med relativt lav sykdomsbyrde.

Anbefalte artikler