Notiser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ofte sekvele etter encefalitt hos barn

  Ofte sekvele etter encefalitt hos barn

  Omtrent halvparten av dem som hadde encefalitt som barn har persisterende symptomer, ifølge en svensk studie (Pediatrics 2010; 126; e828 – 35). Den omfattet 71 av 93 barn som i 2000 – 04 var behandlet for akutt encefalitt da de var 5 uker-17 år gamle.

  Det var persisterende symptomer hos 54 % av barna – vanligst var personlighetsforandringer og kognitive problemer. De som ble helt restituert, var blitt det innen 6 – 12 måneder. Den eneste risikofaktoren for sekvele som kunne identifiseres, var innleggelse i intensivavdeling pga. sykdommens alvorlighetsgrad. 36 % av dem > 5 år hadde nedsatt evne til å delta i vanlige aktiviteter, opplyste foreldrene.

  Ultralyd til diagnostikk av temporalisarteritt

  Ultralyd til diagnostikk av temporalisarteritt

  Fargedupleks ultralydundersøkelse er et nytt, ikke-invasivt verktøy til diagnostisering av arteritis temporalis. Metoden skal ha flere fordeler fremfor biopsi, som har begrenset sensitivitet. Forfatterne av en ny oversiktsartikkel hevder at dupleksultralydundersøkelse bør være førstevalget der det er mistanke om arteritis temporalis. Ved negativt skanningsvar tas det biopsi (Br J Surg 2010; 97: 1765 – 71).

  Oversiktsartikkelen omfattet 17 studier med 998 pasienter der man har sammenliknet funn fra ultralydundersøkelse med biopsifunn eller med anerkjente kriterier for å diagnostisere arteritis temporalis. Når halotegn funnet ved ultralyd ble sammenliknet med funn fra temporalisarterittbiopsi, var sensitiviteten 75 % og spesifisiteten 83 %.

  Positiv effekt av screening for hørselstap hos nyfødte

  Positiv effekt av screening for hørselstap hos nyfødte

  Hørselsscreening av nyfødte er assosiert med gunstigere utvikling – mindre bruk av tegnspråk og bedre overordnet sosial og grovmotorisk utvikling hos de hørselshemmede når de er 3 – 5 år gamle – enn screening når barna er eldre (JAMA 2010; 304: 1701 – 8).

  I studieperioden ble det født 335 000 barn i en region i Nederland hvor det var tilbud om nyfødtscreening, og det ble gjort en såkalt BOEL-test hos 234 000. Ved evalueringen i 2009 hadde 263 barn i gruppen som var blitt screenet som nyfødte, fått diagnostisert permanent hørselstap (0,78/1 000 barn). I BOEL-gruppen var det 171 barn (0,73/1 000). De som var blitt screenet som nyfødte, hadde signifikant bedre utviklingsferdigheter enn barna som ble undersøkt med BOEL-testen.

  Akamprosat til behandling av alkoholisme

  Akamprosat til behandling av alkoholisme

  Adjuvant behandling med akamprosat kan være effektivt og sikkert som støtte ved alkoholabstinens, ifølge en ny Cochrane-oversikt (Cochrane Database Syst Rev 2010; nr. 9: CD004332). Akamprosat er en glutamatantagonist som påvirker hjernens eksitatoriske nevrotransmisjon. Gjennom akamprosatbehandling er hensikten å oppnå et redusert alkoholinntak ved at trangen til alkohol blir redusert.

  Forfatterne inkluderte 24 dobbeltblindede, randomiserte studier med i alt 6 915 deltakere. Sammenliknet med placebo førte akamprosatbruk til et signifikant fall i risikoen for å drikke, med en relativ ratio på 0,86. Det var ikke noen signifikant effekt på stort alkoholinntak. Den moderate behandlingseffekten kan likevel være verdifull, mener forfatterne, sett i lys av alkoholismens residiverende natur og de begrensede terapeutiske mulighetene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media