Les mer om ...

Artikkel

Første resept på p-pille

De aller fleste leger, helsesøstre og jordmødre angir at de spør om røykevaner og trombosesykdom i familien og informerer om risikoen for blodpropp når unge kvinner for første gang får resept på p-pille. Studenter angir at de var blitt spurt, undersøkt og informert i mindre grad enn helsepersonell angir. Dette fremgår av to spørreskjemaundersøkelser gjennomført av medisinstudenter i Trondheim. Pasientinformasjon er vanskelig – skal den standardiseres eller tilpasses den enkelte pasient?

Informasjon må individualiseres

Rutiner ved førstegangsforskrivning av p-piller

Emosjoner og motivasjon ved AD/HD

Svikt i kognitive funksjoner har lenge vært ansett å stå sentralt i utviklingen av AD/HD. Nyere nevrobiologisk forskning med bruk av EEG og funksjonell MR tyder på at AD/HD også har sammenheng med svikt i emosjonsregulering og motivasjon.

Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD

Muskel- og skjelettsykdom koster oss mye

Muskel- og skjelettsykdommer er svært vanlig i befolkningen og en hyppig årsak til sykefravær og uføretrygd. Sykefraværet som følge av slike sykdommer har vært stabilt de siste årene, mens antall nye uføre er blitt noe lavere – dette skyldes neppe at sykdomsforekomsten har gått ned. Revmatisk sykdom er viktig for uføreytelser, men ikke for sykefravær.

Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge

Muskel- og skjelettlidelser som årsak til sykefravær og uføreytelser

Fra skam til mestring

Årsaksforhold og sykdomsdynamikk ved kroniske muskelsmerter er sammensatt. Slike tilstander kan oppfattes som et resultat av et samspill mellom kropp, sjel og livsbetingelser. Det er ofte lite å hente ved å lete etter enkle årsaksforklaringer og entydige funn. Leger bør stimulere pasienten til økt mestring og til å bryte onde sirkler.

Kroniske muskelsmerter kan forklares på mange måter

Sjokkbølger mot vond skulder

Effekten av sjokkbølgebehandling er godt dokumentert bare mot kronisk rotatormansjettsyndrom med kalknedslag. Radial trykkbølgebehandling kan ha effekt ved kronisk lateral epikondylitt. Det teoretiske rasjonale for slike behandlingsformer er uklart.

Behandling av tendinopati

Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter

Anbefalte artikler