Mestre angst på ti uker

Ingvar Bjelland Om forfatteren
Artikkel

Dynes, Robin

Angstmestring

Et tiukers gruppetilbud. 246 s, ill. Vegårshei: Fredvik forlag, 2009. Pris NOK 312

ISBN 978-82-92603-02-4

Målgruppen er helse- og sosialarbeidere som sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere og andre som ønsker å hjelpe mennesker med å mestre angst. Det er først et kort innledende kapittel om angstmestringstrening generelt, som følges opp av de neste kapitlene hvor forfatteren beskriver den enkelte samlingen i et tiukers gruppeprogram. I tillegg kommer skjemaer for forhåndsintervju, angstvurdering og gruppeevaluering. Program for det enkelte møtet og informasjonsark er også vedlagt elektronisk på en CD.

Dette er først og fremst en praktisk håndbok, nærmest en manual, og ikke en lærebok om angst og angstlidelser. I det første av gruppemøtene fokuserer forfatteren likevel på informasjon og forståelse av angstproblemer. Selv om mye av informasjonen her er korrekt, er dette kanskje likevel det svakeste leddet. Kunnskapen om angst er presentert på en litt rotete måte og preges av lite oppdaterte kilder.

Gruppeprogrammet som Dynes presenterer, bygger på kognitiv atferdsterapi, en metode som regnes som den mest effektive ikke-medikamentelle behandlingsformen for angstproblemer. Hvert møte har fokus på ett nytt tema, slik som avspenningsteknikker, feiltolkninger, angstfremkallende situasjoner og problemløsning, som alle har et her-og-nå-fokus på angstmestringen. I tillegg inkluderer forfatteren tema som effektiv kommunikasjon, selvhevdelse, livsendringer, livsmål, planlegging av tid, støttenettverk og livsstil, dvs. tema med et mer forebyggende perspektiv. For hvert møte beskriver han målet med samlingen og programmet for dagen med tidsangivelse for hvert punkt. Han gir konkrete anbefalinger om gjennomføringen av de enkelte punktene. Egne infoark med punktvis informasjon og plass til egen notater er utarbeidet for utdeling i gruppen. Arkene blir brukt både i møtene og for hjemmeoppgaver.

Gruppeprogrammet later til å være godt gjennomarbeidet og bygger på forfatterens omfattende erfaring med slike grupper. Den tematiske oppbyggingen er både logisk og godt faglig fundert. Strukturen er tydelig og rådene om gjennomføring praktiske. Skal man gjennomføre et slikt gruppeprogram, bør man nok likevel ha mer omfattende kunnskaper om angstproblematikk og gruppebehandling generelt enn det forfatteren gir.

Forfatteren beskriver godt en effektiv metode for gruppebehandling av ett av de vanligste psykiske helseproblemene i befolkningen. Jeg anbefaler derfor boken.

Anbefalte artikler