Komplett, revidert norsk lærebok i obstetrikk og gynekologi

Annetine Staff Om forfatteren
Artikkel

Bergsjø, Per

Maltau, Jan Martin

Molne, Kåre

Obstetrikk og gynekologi

2. utg. 472 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 749

ISBN 978-82-05-39911-2

Redaktørene i denne andre utgaven av Gynekologi og obstetrikk er nåværende eller tidligere professorer ved Norges fire universiteter med medisinstudentundervisning. De har, sammen med 21 medforfattere, oppdatert den første norske samlede læreboken på dette fagområdet fra 2004. Den følger samme lest og kapittelinndeling som førsteutgaven.

Målgruppen er medisinstudenter og leger, og boken er godt egnet for dette formålet. Jeg er også enig i redaktørenes egen vurdering om at «deler av stoffet vil være nyttig for jordmorstudenter og jordmødre, sykepleiere og annet interessert helsepersonell». Selv om medisinstudentene har et stort utvalg av internasjonale lærebøker å velge mellom, har denne læreboken en rekke fordeler for dem som vil jobbe i Norge. Læreboken er komplett og omfatter alle (for meg) tenkelige arbeidsområder og problemstillinger innen fagområdet. Ved siden av de tradisjonelle kapitlene om fysiologi, anatomi, graviditet, fødsel og gynekologiske sykdommer, inneholder boken mange kapitler man ikke kan finne i andre lands lærebøker; inkludert et historisk kapittel om den norske utviklingen av faget, norsk fødselsepidemiologi, lovverk og erstatningsordninger.

Flere av kapitlene har begrenset forslag til utfyllende lesning som er tilpasset hovedmålgruppen. Jeg kunne ønsket noen flere nettreferanser for ressursdatabaser. Boken er for summarisk til at den egner seg som lærebok i spesialistopplæringen i faget, men den er fin som en repetisjons- og oppdateringsbok, også for spesialister i fagområdet.

Min lille kritikk er at redaktørene i enda større grad kunne samordnet detaljer mellom kapitlene. Et eksempel er anbefalingene fra de to erfarne gynekologiske onkologene om at «cervix bør inspiseres minst en gang tidlig i svangerskapet, og cytologisk prøve tas hvis dette ikke er gjort i løpet av de siste tre årene» (s. 348). Denne anbefalingen, som antakelig følges av mange leger, er ikke i overensstemmelse med oversikt over svangerskapskontrollers innhold gitt i tabell 8.2 (s. 133) og teksten «Gynekologisk undersøkelse er ikke obligatorisk, gjøres etter klinisk skjønn. Cytologisk prøve tas bare ved mistanke om patologi» (s. 135). En annen inkonsistens er definisjonen på menopause, som oppgis som seks måneder blødningsfrihet ett sted (s. 110), mot 12 måneder andre steder (s. 287 og s. 381). De norske folatanbefalingene oppgis dessverre stykkevis og delt (for lavrisiko- versus høyrisikograviditeter i forhold til risiko for å utvikle nevralrørsdefekter), men aldri komplett i ett av kapitlene. I tillegg er det antakelig forvirrende for studentene at «folat» og «folsyre»-ordene brukes om hverandre, selv om begge ordene er korrekte på norsk i denne sammenhengen.

Per Bergsjø døde dessverre nylig, og boken er et flott minnesmerke over en av nestorene i faget i Norge. Jeg koste meg med denne lettleste læreboken og anbefaler den gjerne til andre leger.

Anbefalte artikler