Tillitsvalgtprosjektet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens satsingsområde 6 skal sikre rekruttering og involvering av tillitsvalgte gjennom forbedret opplæring og bistand. Prosjektet har fire delmål: å utvikle modeller for å gjøre tillitsvalgtvervet og -opplæringen meritterende, å videreutvikle tillitsvalgtopplæringen, å utvikle modeller for bistand til tillitsvalgte og utvikle ulike modeller for frikjøp av tillitsvalgte.

En arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret i september 2009 har arbeidet med å kartlegge særskilte utfordringer for tillitsvalgtsituasjonen i forbindelse med større omstillingsprosesser. Det ble igangsatt strakstiltak relatert til situasjonen i Oslo universitetssykehus (OUS) da både omfang og kompleksitet av tillitsvalgtfunksjonene ved OUS medførte at arbeidsgruppen måtte konsentrere sin virksomhet om strakstiltak knyttet til denne situasjonen. – Erfaringene fra dette arbeidet, vil inngå som et viktig element for Legeforeningen når det gjelder å utvikle best mulige fremtidige systemer for bistand til tillitsvalgte, også ved store og uoversiktlige omorganiseringsprosesser, sier medlem i arbeidsgruppen og leder av Overlegeforeningen Arne Refsum.

Ett annet tiltak arbeidsgruppen har sett på er et nytt arkiveringssystem for tillitsvalgte. Erfaringsmessig forsvinner mye avtalehistorikk ved skifte av tillitsvalgte; noe som kan gi dårlig kontinuitet i tillitsvalgtapparatet. Det er derfor nå mulig å sende inn f. eks. forhandlingsprotokoller eller lokale særavtaler/andre lokale avtaler til arkivering.

Anbefalte artikler