Kunngjøringer:

Artikkel

Endring av kurskravet i alle spesialiteter – innføring av obligatorisk kurs i sakkyndighetsarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det innføres obligatorisk tretimers nettkurs i sakkyndighetsarbeid for leger i spesialisering.

Kurskravet i alle spesialiteter endres, slik at det ved søknad om spesialistgodkjenning som fremmes etter 1.5. 2011 vil være krav om gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Kurset er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.

Endrede spesialistregler i barne- og ungdomspsykiatri

Helsedirektoratet har vedtatt endring av spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

Kravene til individuell veiledning er endret. Det kreves regelmessig individuell veiledning i minst to timer per uke, til sammen minst 210 timer, hvorav minst èn time per uke skal være gitt av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Det er innført krav om at den individuelle veiledningen skal inkludere minimum 40 timer regelmessig veiledning i psykoterapi med barn- og unge.

Det er gitt anledning til å søke om spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri på bakgrunn av gamle og nye bestemmelser i en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2012. Både nye og gamle regler vil være tilgjengelig på Legeforeningens nettsider i overgangsperioden.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 13.9. 2010 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Nordlandssykehuset HF, Bodø som utdanningsinstitusjon i infeksjonssykdommer i gruppe II.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 17.9. 2010 etter en samlet vurdering funnet grunnlag for å godkjenne følgende helseforetak:

Sykehuset Telemark som utdanningsinstitusjon i bryst- og endokrinkirurgi i gruppe II

Helse Fonna HF som utdanningsinstitusjon i geriatri i gruppe II.

Anbefalte artikler