Notiser

Artikkel

Sigarettrøyk hemmer degradering av kjemoattraktant

Kronisk nøytrofil inflammasjon, som forårsaker omfattende vevsskade, er observert ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Den nøytrofile kjemoattraktanten prolinglysinprolin (PGP) er biomarkør for sykdommen. Nå har forskere fra USA og England undersøkt hvordan henholdsvis akutt nøytrofil lungeinflammasjon og sigarettrøyk påvirker PGP-nivåene (Science 2010; 330: 90 – 4).

Influensainfeksjon hos mus utløser en akutt nøytrofil inflammasjon. Forskerne fant at PGP ble degradert av leukotrien A₄-hydrolase ved en slik infeksjon. Sigarettrøyk, derimot, hemmet aminopeptidaseaktiviteten til dette enzymet, noe som førte til akkumulering av PGP og nøytrofile. Dette kan forklare tilstedeværelsen av nøytrofile i lungene ved kols, som i hovedsak er forårsaket av røyking.

Hepatitt B-infeksjon og non-Hodgkins lymfom

Pasienter med kronisk hepatitt B-infeksjon får hyppigere enn andre non-Hodgkins lymfom. Det viser en kohortstudie med over 600 000 sørkoreanske arbeidere og deres familiemedlemmer (Lancet Oncol 2010; 11: 827 – 34). Resultatene kan tyde på at kronisk hepatitt B-infeksjon kan fremme lymfomagenese.

53 000 deltakere (9 %) hadde kronisk hepatitt B, definert ved HBsAg-positivitet. Oppfølgingspeioden var årene 1992 – 2006, og insidensen av hematologiske diagnoser ble gjort opp etter registrerte sykehusdiagnoser. 133 HBsAg-positive og 905 HBsAg-negative deltakere utviklet non-Hodgkins lymfom (hasardratio 1,74).

Økt mortalitet ved migrene?

Migrene med aura er forbundet med økt mortalitet, ifølge en ny populasjonsbasert kohortstudie fra Island (BMJ 2010; 341: c3966). Studien omfattet 18 725 menn og kvinner født i årene 1907 – 35. Median oppfølgingstid var 25,9 år (0,1 – 40 år).

For personer med migrene med aura var det økt risiko for død av alle årsaker med en hasardratio på 1,21 (95 % 1,12 – 1,30) i forhold til personer uten hodepine.

Problemet med studien er at migrenediagnosen er usikker, ifølge en kommentar i Ugeskrift for Læger (2010; 172: 2740). Men tidligere og bedre studier har vist at migrene med aura, men ikke migrene uten aura, er forbundet med en fordobling av risikoen for hjerneslag. P-pillebruk og røyking øker risikoen ytterligere.

Memantin som behandling ved demens?

For mennesker med mild til moderat lewylegemedemens har behandling med memantin en liten effekt på global klinisk status og atferdssymptomer, ifølge en studie med 199 pasienter fra åtte land (Lancet Neurol 2010; 9: 969 – 77).

Pasientene hadde mild til moderat parkinsondemens eller lewylegemedemens og ble randomisert til placebo eller memantin (20 mg/dag). Ved vurdering etter 24 uker var det litt større forbedringer ved Alzheimers globale vurderingsskår og nevropsykiatrisk skår for pasienter med lewylegemedemens, men ikke ved parkinsondemens.

Det var dessverre ingen effekt ved parkinsondemens og kun beskjeden effekt ved lewylegemedemens. Det er derfor neppe grunn til å endre dagens praksis, ifølge en kommentar i Ugeskrift for Læger.

Anbefalte artikler