Notiser

Artikkel

Depresjon hos ektefeller til kvinner med brystkreft

Det er velkjent at partnere til kreftpasienter kan utvikle psykososiale problemer, men det er ikke tidligere fastslått at de også har økt risiko for alvorlig depresjon. Det er resultatet av en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Cancer (doi: 10.1002/cncr.25534).

I studien fulgte man nesten 1,2 millioner danske menn født i perioden 1925 – 73, som var ≥ 30 år gamle og hadde hatt den samme partner i minst fem år. I en 13 års oppfølgingsperiode ble det diagnostisert brystkreft hos ca. 20 000 av deres partnere. Disse mennene hadde økt risiko for å bli innlagt med en affektiv lidelse (hasardratio 1,39; 95 % KI 1,20 – 1,61) i forhold til andre menn. Det var også et dose-respons-forhold relatert til alvorligheten av brystkreften.

Fedmekirurgi gunstig ved diabetes

Fedmekirurgi er forbundet med nedsatt forbruk av diabetesmedisin og reduserte helseutgifter for pasienter med type 2-diabetes, ifølge en ny studie fra Johns Hopkins University (Arch Surg 2010; 145: 726 – 31).

Studien omfattet 2 235 pasienter med type 2-diabetes, som hadde helseforsikring og gjennomgikk et fedmekirurgisk inngrep i perioden 2002 – 05. 86 % av pasientene var i behandling med minst én type diabetesmedisin.

Kirurgi var forbundet med opphør av medisinsk diabetesbehandling for 75 % av pasientene etter seks måneder, for 81 % etter ett år og for 85 % etter to år. Reduksjonen ble observert for alle typer diabetesmedisin.

RAS-hemmer kan redusere infarktstørrelse

For pasienter med førstegangs-ST-segmentelevasjonsmyokardinfarkt (STEMI) ses en myokardbeskyttende effekt ved forutgående behandling med preparater som blokkerer renin-angiotensin-systemet (RAS), f.eks. angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere og angiotensinreseptorblokkere (Am J Cardiol 2010; 106: 646 – 9).

Studien omfattet 511 pasienter som var innlagt i perioden 2004 – 08. Diagnosen ble stilt for alle innen fire timer ved diagnostisk hjertekateterisering. Pasienter som brukte RAS-inhibitorbehandling hadde signifikant lavere troponin I-nivå (79 versus 120 ng/dl) sammenliknet med dem som ikke brukte det.

Kvinner i fertilitetsbehandling har ikke hyppigere psykiske lidelser

Kvinner som var i fertilitetsbehandling hadde omtrent likt nivå av psykiatriske lidelser som en kontrollgruppe. Ikke-suksessfulle fertilitetsbehandlinger ser imidlertid ut til å eksponere kvinner for psykiatriske lidelser, ifølge ny finsk studie (Hum Reprod 2010; 25: 2018 – 23).

Andelen psykiatriske lidelser ble funnet i et utskrivningsregister (1969 – 2006) for en kohort av over 9 000 kvinner som hadde innløst resepter til fertilitetsbehandling. Før og etter behandling var det 150 psykiatriske innleggelser blant 81 deltakere. Data ble sammenliknet med en kontrollgruppe.

Kvinner i fertilitetsbehandling hadde før behandling og i en ti års oppfølgingsperiode etter fertilitetsbehandlingen stort sett lik hyppighet av psykiatriske innleggelser. Blant kvinnene som oppnådde fødsel av et barn, var det færre innleggelser for alle psykiatriske diagnoser enn blant dem som ikke hadde fått et barn.

Anbefalte artikler