Samarbeid om fastlegeordningen

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Utvikling av fastlegeordningen blir best gjennom samarbeid, både lokalt og nasjonalt.

Det sier president Torunn Janbu om forslag til lov- og forskriftsendringer av betydning for fastlegeordningen.

– Trepartssamarbeidet mellom KS, staten og Legeforeningen er godt egnet for å ivareta nasjonal styring og videreutvikling av ordningen. Partssamarbeidet medfører eierskap og engasjement, noe som har brakt oss dit vi er i dag.

Alle har en felles interesse i at legen er tilgjengelig når man trenger det. Fastlegen sitter nærmest pasienten, og ordningen legger til rette for at fastlegene selv får påvirke rammebetingelsene. Fastlegen er pålagt å delta i et allmennlegeråd. Representanter for allmennlegeråd møter kommuner gjennom lokale samarbeidsutvalg (LSU).

– Dette legger til rette for en god organisering og samhandling tilpasset lokale forhold, med rammeverk og finansiering som bidrar til et likt tilbud til befolkningen. Vi bør antakelig se på ytterligere tiltak for å styrke de lokale samarbeidsrelasjonene, sier Janbu.

Som eksempel nevner hun betydningen av at praksiskonsulenter, det vil si allmennleger som arbeider med kommunikasjon mellom sykehus og primærhelsetjenesten, kan bli faste deltakere i LSU.

– Undersøkelser viser at samarbeidsmodellen scorer høyt i befolkningen. Nå når nye nasjonale rammer skal gis et innhold, gjøres det best gjennom videreføring av modellen, sier Janbu.

Anbefalte artikler