Nødvendige nedskjæringer i ytelsene fra SOP

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Presset økonomi har tvunget frem en reduksjon i ytelsene fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Endringene skjer fra 1.1. 2011.

– En reduksjon i ytelsene fra SOP er helt nødvendig, sier SOPs styreleder Hans Kristian Bakke. Foto Ellen Juul Andersen

SOPs vedtektsendringer som trer i kraft ved årsskiftet, medfører at flere ytelser reduseres, og enkelte faller bort. Endringene har som formål å redusere kostnadene og å tilpasse SOP til folketrygdens nye pensjonssystem. – I de nye vedtektene blir det mer sammenheng mellom ytelsene og de inntekter og utgifter de skal erstatte enn det har vært tidligere. Innsparingen er betydelig, men uten de endringene som nå innføres, ville alle pensjonsytelser blitt drastisk redusert, sier SOPs styreleder Hans Kristian Bakke.

Viktige prinsipielle endringer

– SOP innfører nå fleksibel pensjonsalder. Det innebærer at medlemmene gis rett til å ta ut alderspensjonen mellom 62 – 70 år og med et pensjonsbeløp som gradvis blir høyere jo lenger man venter før man går av med pensjon. Ektefellepensjonen fases ut gradvis ved at den avgrenses til ektefeller født før 1965 og som er gift med en lege som er autorisert før 1993. Fraskilte vil miste sin rett til ektefellepensjon. Leger autorisert etter 1.1. 1993 mister retten til alderspensjon. De vil også få lavere inntektskompensasjon i forbindelse med praksisfravær ved arbeidsuførhet enn leger autorisert før dette tidspunktet. Dette tidspunktet er satt fordi det i det vesentlige var fram til 1993 at SOP ble finansiert gjennom kollektive avsetninger ved normaltarifforhandlingene, sier Bakke videre.

Fortsatt en sosial profil

Ordningen vil fortsatt ha en sosial profil. Inntekts- og utgiftskompensasjonen reduseres for alle. Inntekstkompensasjonen reduseres mest for de som er autorisert etter 1.1. 1993, men fødselsstønad og adopsjonsstønad skjermes på den måten at disse fortsatt vil ytes på samme nivå som for de som er autorisert før 1.1. 1993. Det samme gjelder ytelser til leger som ikke har fått dekning ved søknad om privat sykeavbruddsforsikring. Innsparingene gjør det mulig å øke uførepensjonen, selv om endringer av samordningsreglene gjør at enkelte med lav folketrygdopptjening vil kunne få lavere uførepensjonsrett gjennom SOP enn tidligere.

Uførepensjonen vil være den samme for leger autorisert før og etter 1.1. 1993. – Det er viktig å opprettholde et visst sikkerhetsnett for næringdrivende leger med tanke på rekruttering og stabilitet, påpeker Bakke. Han håper større avsetninger til SOP i årene som kommer kan gi grunnlag for bedre ytelser.

– Barnepensjon er en viktig ytelse og kan være et godt bidrag til etterlatte som har forsørgerrolle når en lege faller fra. Ytelsen opprettholdes derfor på samme nivå som før, legger Bakke til.

Anbefaler private ordninger

Nedskjæringene i SOPs ytelser går som omtalt mest utover leger autorisert etter 1.1. 1993. – De yngste medlemmene har i større grad mulighet til å spare til egen pensjon gjennom bl.a. Legeforetakenes pensjonsordning (LP) som SOP og Legeforeningen etablerte i 2008. De yngste legene vil også ha langt større mulighet til å tegne private avbruddsforsikringer, påpeker Bakke, som anbefaler yngre medlemmer i større grad enn tidligere å innrette seg med egen pensjonssparing og nøye vurdere behovet for private avbruddsforsikringer.

Mer utfyllende informasjon om endringene ligger ute på SOPs nettside – www.sop.no.

Anbefalte artikler