Etterlyser kvalitetsløft for eldreomsorgen

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Årets statsbudsjett mangler en offensiv satsing på kvalitet i eldreomsorgen, mener Legeforeningen.

– Skal økningen i antallet sykehjemsplasser bli et godt tilbud til de sykeste gamle, forutsetter det tilstrekkelig bemanning med kvalifisert personell, sier president Torunn Janbu i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å etablere 2 000 heldøgns omsorgsplasser i kommunene neste år.

– Legeforeningen savner tiltak for å bedre kvaliteten og heve kompetansen i pleie- og omsorgstjenesten. Vi har i flere år satt søkelyset på utviklingen i tjenestetilbudet for de sykeste og svakeste eldre. De som får sykehjemsplass i dag er sykere enn tidligere og har omfattende behov for medisinsk hjelp og pleie. Godt kvalifisert personell er en forutsetning for at satsingen på plasser skal bli vellykket, understreker Janbu.

Ønsker økt bevilgning til kvalitetssikring

Legeforeningen peker også på at det ikke satses tilstrekkelig på kvalitetssikring av laboratorievirksomheten ved sykehjem (1).

– Regjeringen har lovet alle sykehjem inntil to års gratis deltakelse i NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus), men det er ikke mulig med dette budsjettforslaget, sier Janbu. NOKLUS beregner at to års deltakelse vil beløpe seg til 6,2 millioner kroner, men det er kun satt av fire millioner. – Dette sender negative signaler om betydningen av kvalitetssikring av laboratorievirksomhet. I Stortingets høring om budsjettet vil vi derfor be om at bevilgningen økes slik at prosjektet kan fortsette sin planlagte fremdrift, sier Janbu.

Anbefalte artikler