Les mer om ...

Artikkel

Seksuelle overgrep og psykisk helse

Seksuelle overgrep blant ungdom er forbundet med psykiske og somatiske plager. Dette fremgår av en spørreskjemaundersøkelse blant skoleelever i Førde. De som oppga å ha vært misbrukt, oppga tidligere seksuell debut, hyppigere alkoholrus og mer depresjon, angst og somatiske plager enn andre. Støtte fra foreldrene og selvtillit synes å beskytte mot negative følger.

Barn og ungdom har ofte hatt stor tillit til overgriperen. Mens barn oftest er misbrukt av voksne, blir ungdom oftest misbrukt av noen som selv er i tenårene. Forstår og respekterer ungdom hverandres grenser?

Sex uten grenser?

Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom

Aldersgrense for leger

Leger mister sin autorisasjon når de fyller 75 år, men kan søke om begrenset lisens. De fleste leger under 70 år godtar dette, men misnøyen med bestemmelsen øker med økende alder. Dette kommer frem i to spørreskjemaundersøkelser blant yrkesaktive og pensjonerte leger. Om lag en firedel av dem over 75 år hadde søkt om forlenget legelisens.

Forsvarlighet og autorisasjon

Aldersgrense for legers autorisasjon og lisens

Mekanismer for smertehemming

Sentralnervesystemet kan redusere smerte knyttet til en smertestimulus. Slike endogene smertehemmende mekanismer kan forsterkes ved positiv forventning (placebo) eller samtidig smertefull stimulering andre steder. Opioidsensitive celler i hjernestammen er viktig for hemmingen. Er redusert endogen smertehemming en årsak eller et resultat av kroniske smerter?

Sentralnervesystemets mekanismer for smertehemming

Seksuell dysfunksjon ved bruk av antidepressiver

Seksuelle bivirkninger er hyppig ved bruk av antidepressive legemidler. Dette gjelder særlig selektive serotoninreopptakshemmere og andre serotonininaktive midler, men ikke bupropion, som er en noradrenalin- og dopaminreopptakshemmer. Hvordan kan slike bivirkninger håndteres i klinisk praksis?

Seksuelle bivirkninger av antidepressive legemidler

Virusinterferens?

Influensaepidemien i 2009 ble mindre omfattende i Norge enn forventet. Skyldes dette interferens med andre vira, særlig rhinovirus?

Hemmet rhinovirus influensa A(H1N1)-pandemien?

Anbefalte artikler