Notiser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Overvekt hos mor og prematuritet

  Overvekt hos mor og prematuritet

  Det er en utbredt oppfatning at overvekt hos mor gir redusert risiko for lav fødselsvekt hos barnet. Kanadiske og kinesiske forskere har nå undersøkt sammenhengen mellom overvekt hos mor og for tidlig fødsel og lav fødselsvekt (BMJ 2010; 341: c3428).

  Ut fra systematiske oversikter og metaanalyser fant de at de var større risiko for fødsel før 37. uke for kvinner med overvekt og fedme enn for normalvektige. Den gunstige effekten som overvekt og fedme hos kvinnen hadde på lav fødselsvekt (< 2 500 g) var større i utviklingsland enn i industrialiserte land, men denne effekten forsvant når det ble justert for publikasjonsskjevhet.

  Angiotensinreseptorblokkere gir økt risiko for kreft

  Angiotensinreseptorblokkere gir økt risiko for kreft

  Disse midlene brukes bl.a. ved hjerte- og karsykdom og diabetesnefropati, men renin-angiotensin-systemet inngår også i reguleringen av celleproliferasjon og tumorprogrediering. Nå viser en ny metaanalyse at det er moderat økt risiko for nydiagnostisert kreft hos dem som behandles med angiotensinreseptorblokkere (Lancet Oncol 2010; 11: 627 – 36).

  Analysen omfattet randomiserte, kontrollerte studier. De pasientene som var randomisert til angiotensinreseptorblokkere hadde signifikant større risiko for nydiagnostisert kreft enn kontrollpersonene (7,2 % versus 6,0 %; RR 1,08), men det var ingen signifikant forskjell i kreftrelatert mortalitet.

  Sosiodemografiske forskjeller i seksualatferd

  Sosiodemografiske forskjeller i seksualatferd

  Lav alder ved den seksuelle debut, mange seksualpartnere og manglende bruk av kondom er velkjente risikofaktorer for seksuelt overførbare infeksjoner og uønsket graviditet. I en ny dansk studie har man undersøkt sosiodemografiske forskjeller i kvinners seksualatferd (Ugeskr Læger, e-publisert 31.5. 2010).

  Studien omfattet over 20 000 kvinner i alderen 18 – 45 år (svarprosent 81). Oddsratioen for tidlig seksuell debut var nesten dobbelt så høy for kvinner med kun grunnskoleutdanning (OR 1,9) som hos dem med videregående utdanning. Det sammen gjaldt sannsynligheten for aldri å ha brukt kondom (OR 2,5). Oddsratio for å ha hatt mer enn fem sexpartnere var høyest blant kvinner i hovedstadsområdet (OR 2,4) sammenliknet med kvinner i mindre provinskommuner.

  Fysisk trening etter brystkreft

  Fysisk trening etter brystkreft

  Dysfunksjon av armen er en hyppig komplikasjon etter brystkreftbehandling. Det kan være nedsatt bevegelighet i skulderen, smerter og lymfødem. Fysisk trening gir signifikant og klinisk meningsfull økning i skulderbevegelighet hos kvinner med brystkreft. Det viser en ny Cochrane-analyse (Cochrane Database Syst Rev 2010; nr. 6: CD005211).

  Analysen omfattet 24 studier med over 2 100 deltakere, hvorav ti hadde tilfredsstillende metodologisk kvalitet. Det var stor forskjell i type intervensjon og studiedesign. Det var gevinst ved tidlig oppstart av fysisk trening postoperativt, men det ga også økt volum og varighet av sårdrenasje.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media