Forbilledlig om nevrologi og pedagogikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rønhovde, LI.

  ... og noen går det trill rundt for!

  Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis. 243 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 350

  ISBN 978-82-05-39571-8

  Forfatteren er universitetsutdannet spesialpedagog og arbeider til daglig i den kommunale pedagogisk-psykologiske rådgivertjenesten for barn og ungdom. Rønhovde henvender seg primært til fagfolk som arbeider i eller opp mot skoleverket. Hun forsøker å se daglige pedagogisk-psykologiske utfordringer i lys av moderne nevrobiologisk kunnskap om hjernen og dens utvikling hos barn og unge. Spesielt legger hun vekt på de nevrologiske forutsetningene for kognisjon og emosjoner, atferd og læring på ulike alderstrinn. Hun sier selv i innledningen at «boken handler om ungdomshjernen på den ene siden, pedagogisk virksomhet på den andre og hvordan samspillet mellom disse to kan videreutvikle møtet og forståelsen mellom ungdom, lærere og foresatte […] Boken tar opp nyere forskning på og forståelse av tenåringers nevrologiske modning og utvikling. Denne forståelsen settes opp mot de formelle og uformelle, akademiske og sosiale krav som stilles til ungdomsgruppen.»

  Boken er inndelt i to hovedbolker: først hjernen og nevrokognitiv normalutvikling, deretter pedagogiske tiltak i et skoleperspektiv. Hovedkapitlene heter: Ungdom – tabloid, Hjernen og ungdomshjernen, Fokus på tenåringselever og deres behov, Skolen i et organisasjons- og systemperspektiv, Ungdom er nesten barn, ikke nesten voksne. Illustrasjonene, vignettene og de små kasuistikkene er instruktive, og i tillegg finner man punktvise oppsummeringer av pedagogiske og kliniske poenger.

  Ungdommers mangelfulle evne til å tilbakeholde impulser, deres ufullstendig utviklede frontallappsfunksjoner og svikt i «egenadministrasjon», liten evne til å «lese andre», forstå intensjoner og tolke ansiktsuttrykk og følelser er i vesentlig grad biologisk betinget. Forfatterens budskap er at elementær kjennskap til nevrologiske og nevropsykologiske utviklings- og modningsprosesser i ungdomsårene gir utdypet forståelse for hva som kan komme til nytte når man som sakkyndig skal tilrettelegge tiltak, gi råd, håndtere vanskelige situasjoner og ikke minst forebygge videre skjevutvikling og patologi.

  Forfatteren er klar over at man ikke kan ekstrapolere kritikkløst fra nevrologisk forsknings stadig skiftende funn og perspektiver, og overføre dette direkte til hverdagen i klasserommet. Det er like galt å ignorere nevrobiologisk kunnskap hentet fra laboratoriene, som å applisere denne ukritisk inn i det levde liv. For en pedagog vil det likevel være av betydning å vite at det hjelper lite å bombardere en elev med fakta, hvis elevens kapasitet for å huske enkeltelementer, arbeidsminnet, ennå ikke kan ventes å være tilstrekkelig modnet. For en kliniker i pedagogisk-psykologisk rådgivertjeneste vil det på samme måte være viktig å vite hva man normalt bør kunne forvente av en ungdom på det trinn vedkommende er, når man skal vurdere alvorlighetsgrad, ulike tiltak og prognostikk.

  Boken er pedagogisk forbilledlig (!) og lettlest. Lærere og ansatte i skoleverkets pedagogisk-psykologiske tjenester vil finne relevant og sentral kunnskap. Den kan også med utbytte leses av leger og psykologer som arbeider innen psykiatrien og i spesialisthelsetjenestene innen habilitering, ikke minst fordi den kan bidra til å gi behandlere et nyttig tverrfaglig perspektiv. Mange av de utfordringene man møter som pedagog, er de samme som man møter som behandler i helsevesenet når man skal forsøke å skape hensiktsmessige terapeutiske allianser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media