Oppfølging av hivbehandling i Afrika

Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

Ved oppfølging av hivpasienter som fikk antiretroviral behandling ga kontroll av CD4-tall økt overlevelse først etter tre år. Andre rutinemessige blodprøver hver tredje måned førte ikke til økt overlevelse eller færre alvorlige bivirkninger enn dem man finner på klinisk indikasjon.

Dette viser en studie hvor totalt 3 321 hivpasienter fra tre sentre i Uganda og ett i Zimbabwe ble randomisert til enten både klinisk og laboratoriemessig oppfølging (laboratoriegruppen) eller klinisk oppfølging alene (klinikkgruppen) hver 12. uke (1). De var alle symptomatiske og hadde CD4-tall under 200 celler/µl ved behandlingsstart, og ingen hadde fått antiretroviral behandling tidligere. I laboratoriegruppen ble CD4-tall, hematologiske prøver og lever- og nyrefunksjonsprøver tatt rutinemessig hver 12. uke. I klinikkgruppen ble hematologiske og biokjemiske prøver, men ikke CD4-tall, gjort tilgjengelig på forespørsel fra kliniker. Man gikk over på annenlinjebehandling ved kliniske symptomer tilsvarende WHO-stadium 4 i begge grupper, i laboratoriegruppen i tillegg ved CD4-tall under 100 celler/µl. Det antiretrovirale regimet kunne bli endret, helst til annen førstelinjebehandling, ved bivirkninger.

I laboratoriegruppen var det en noe høyere andel som gikk over på annenlinjebehandling fra og med det andre året. Etter fem år hadde 19 % i klinikkgruppen og 22 % i laboratoriegruppen gått over på annenlinjebehandling. Det tredje året var det i laboratoriegruppen en liten, men statistisk signifikant reduksjon i stadium 4-hendelser og død. Femårsoverlevelsen var 87 % (95 % KI 85 – 88 %) i klinikkgruppen og 90 % (95 % KI 88 – 91 %) i laboratoriegruppen. Ratioen for overgang til annen førstelinjebehandling på grunn av bivirkninger var lik i begge gruppene.

Anbefalte artikler