Kvalitet og sikkerhet er ikke valgfag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasientsikkerhet og forbedringskunnskap har de senere årene fått økt oppmerksomhet, både på den internasjonale arenaen og i de regionale helseforetakenes strategier.

  Oslostudentene sammen med representanter for Institute of Healthcare Improvement. Fra v. Unni Gopinathan, CEO Donald Berwick…
  Oslostudentene sammen med representanter for Institute of Healthcare Improvement. Fra v. Unni Gopinathan, CEO Donald Berwick, Yassin Almassy, COO Maureen Bisognano og Jo-Inge Myhre. Foto privat

  Dette gjenspeiles lite i grunnutdanningen for dagens medisinstudenter, noe Norsk medisinstudentforening (Nmf) mener er synd.

  Helsedirektoratet lanserte i 2005 en nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten» ...Og bedre skal det bli!» (1). I strategien defineres helsetjenester av god kvalitet som: virkningsfulle (fører til helsegevinst, trygge og sikre (pasientsikkerhet), involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt

  Helsedirektoratet identifiserte fem innsatsområder for å nå kvalitetsmålene. Ett av disse var å styrke kvalitetsforbedringens plass i utdanningene. Lite har imidlertid skjedd på dette området.

  Nmf har derfor lansert sitt eget pasientsikkerhetsprosjekt, IHI Open School Norge. Institute of Healthcare Improvement (IHI) er en amerikansk organisasjon som arbeider med å fremme kvalitetsforbedring og pa-sientsikkerhet i helsetjenesten verden over. Høsten 2008 lanserte de sin egen virtuelle skole – IHI Open School for Health Professions. Dette prosjektet som er gratis for helsefagsstudenter og lærere, tilbyr web-baserte kurs i ledelse, forbedringskunnskap og pasientsikkerhet, samt en mulighet for å danne nettverk med andre studenter og helsepersonell med interesse for temaene. De er organisert i lokallag, og per dags dato er det 274 slike lokallag i 24 land. 72 av disse er lokallag knyttet til sykehus.

  I Norge er IHI Open School representert gjennom Nmf. Vi har lokallag i Oslo og Bergen og håper å starte opp i Trondheim og Tromsø i løpet av høsten. Håpet er å øke kunnskapen og engasjementet til norske medisinstudenter gjennom temakvelder og gjennom prosjekter som arbeidet med WHO sin kirurgiske sjekkliste. I tillegg jobber vi opp mot fakultetene for å få forbedringskunnskap og pasientsikkerhet inn på pensum, og har blant annet holdt innlegg på det nasjonale dekanmøtet for medisin, og skal delta med innlegg på Pasientsikkerhetskonferansen i september.

  For å møte kravene til morgendagens helsevesen, mener vi det er essensielt å inneha kunnskaper om forbedring og sikkerhet. Dette er fag med egen terminologi og metode, og er noe som må læres. Hovedtyngden av dette bør komme i legers videre- og etterutdanning, men temaene bør introduseres allerede i grunnutdanningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media