Fra presidenten: Velkommen til de nye medisinstudentene!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Velkommen til deg som nettopp har startet medisinstudiet. Det er spennende å være medisinstudent og lege – i en av verdens beste helsetjenester, men hvor det fortsatt er udekkede behov. Mulighetene er mange. Du kan forske, bli fastlege, arbeidsmedisiner, sykehuslege, administrativ leder og mye mer.

  Bli med i Legeforeningen og opplev hvordan du selv kan påvirke din fremtid. Legeforeningen arbeider kontinuerlig med utdanning og forbedring av arbeidsvilkårene for studenter og leger og er tungt inne i all faglig utvikling. Satsingen på alle disse områdene er nødvendig for å gi pasientene en god helsetjeneste.

  Utdanning og fagutvikling blir stadig mer internasjonal. Det stiller krav til endringer i norsk helsetjeneste og medisinstudiet. Vi får mange dyktige kolleger fra andre land, noe som øker bredden i vår kunnskap. Vi ser hvordan forholdene i andre land også påvirker norsk turnustjeneste. De siste årene har Legeforeningen hatt et omfattende engasjement i utviklingen av fremtidens turnustjeneste. Starter du en videre yrkeskarriere som sykehuslege, har vi fått politisk gjennomslag for at det skal være i fast stilling for de fleste. Men hvordan det skal gjennomføres, inngår i Legeforeningens videre arbeid under satsingsområdet «faste stillinger».

  Utviklingen av fastlegeordningen er et annet av satsingsområdene for Legeforeningen. Det vil du merke dersom du velger å bli allmennlege. Det er stort behov for flere leger i primærhelsetjenesten. Snart vil helsemyndighetene legge frem forslag til lovendringer med betydning for morgendagens primærhelsetjeneste.

  Det er vanskelig å komme inn på medisinstudiet, og det diskuteres stadig hvordan man skal velge blant de mange kvalifiserte søkerne. Bør vi innføre intervjuer? Men hvordan velge «de rette»? Hva skal kriteriene være? Vi trenger mange typer leger; teoretisk og praktisk anlagte – og vi trenger ledere. Når du nå er kommet inn – stå på! På studiet får du mange dyktige medstudenter å bryne deg på og mange kloke hoder å diskutere med. Engasjer deg og vær nysgjerrig – selv om det for alle kommer til å gå opp og ned. Du må utvikle dine egne egenskaper, og lytte og lære av andre. Kommunikasjon er et viktig fag i studiet. Det er grunnleggende for enhver lege å mestre. Vi vet dessverre at alt for mange klagesaker handler om dårlig kommunikasjon. Kunsten å lytte og prate med folk legger grunnlaget for tillit, og tillit er avgjørende i lege-pasientforholdet. Du må greie å formidle kvaliteten på den kunnskapen du bygger på, på en måte som er forståelig for pasienten. Dette krever tid og erfaring å opparbeide. Du får en god start i studietiden.

  Tillit forutsetter også at pasienten er trygg på at legen overholder taushetsplikten. Taushetsplikten utfordres i forbindelse med elektronisk lagring av følsomme pasientopplysninger og den betydelige ukontrollerte spredningsmulighet slik lagring gir. Samtidig er elektronisk lagring og meldingsutveksling utvilsomt et gode som kan sikre at viktige opplysninger er raskt tilgjengelig når det trengs. Mye gjenstår i arbeidet for god og trygg elektronisk informasjonsutveksling. Den IT-interesserte student vil ikke bli arbeidsledig.

  Vil turnustjenesten overleve frem til dere som nå starter, er ferdige med studiet? Legeforeningen har overvåket kvaliteten i tjenesten, debattert alternativer og utarbeidet forslag til fremtidige ordninger som kan løse dagens problemer. Vårt arbeid har vist at turnus oppleves som viktig for å tilegne seg praktiske ferdigheter og å bli en selvstendig lege. Vi skal heller ikke glemme at turnusleger utgjør en betydelig ressurs i helsetjenesten – med fersk oppdatert kunnskap, pågangsmot og nysgjerrighet.

  Turnustjenesten i Norge er attraktiv også for studenter som har studert i andre land. Det er en kapasitetsutfordring, men også en kompliment til ordningen. Så lenge du ikke får praktisere selvstendig som lege uten turnus, dvs. du får ikke autorisasjon uten turnus, må alle etter studiet få en stilling som gjør det mulig å bli ferdig lege. Men hva om vi fjerner turnusordningen til fordel for en obligatorisk oppstart på all spesialisering? En basistjeneste med tydelige læringsmål kan erstatte turnustjenesten og sikre utdanning av kompetente trygge leger. Legeforeningen foreslo dette allerede i et landsstyrevedtak fra 2009. I 2010 kom Helsedirektoratet med sitt forslag til «nybyrjarstillingar». Mye er i samsvar med Legeforeningens forslag, men med vesentlige utfordringer. Vårt høringssvar til Helsedirektoratets forslag finner du på www.legeforeningen.no/id/162980.0. Det som er sikkert, er at dagens ordning ikke kan videreføres uendret. Jeg vil oppfordre deg til å gå inn i denne saken allerede som student.

  Legeforeningen gir deg et stort kontaktnett, samhold og bredt engasjement. Ta gjerne kontakt med Norsk medisinstudentforening (Nmf). Allerede som studentmedlem kan du nyte godt av mange medlemsfordeler. Du får tilbud om kurs, møter, forsikringsordninger, rettshjelp og rabattordninger på bøker, datautstyr, telefon og reiser. Lege-for-lege-ordningen og støttelegeordningen stiller opp også for studenter som trenger lege eller noen å snakke med. Du finner en oversikt på Nmfs nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=4987.

  Engasjer deg gjerne som tillitsvalgt allerede som student. Mange har som tillitsvalgt fått en god start på karriere og personlige utvikling.

  Lykke til med spennende og utviklende år og som fremtidige kolleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media