Bekjemper legionella med kobber og sølv

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har høstet betydelige fordeler etter å ha installert et elektrolysesystem som tilfører sølv- og kobberioner i vannanlegget.

ICA-systemet overvåker og behandler kontinuerlig både varmt- og kaldtvannet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Foto Knut E. Braaten

Sykehuset gjorde en grundig vurdering da de i fjor vår skulle oppgradere sin legionellaberedskap. Tradisjonelle tiltak viste seg å ha begrenset effekt samtidig som de er svært ressurskrevende. Valget falt til slutt på det såkalte ICA-systemet som forhindrer legionellavekst gjennom en kontinuerlig kontrollert ioningsprosess.

Markant forbedring

– Vi opplevde en markant forbedring allerede etter noen få uker, forteller sjeflege Bjørn Holm og hygienesykepleier Bjørg Irene Norman ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. – Etter én måned falt kimtallene mot null.

Kimtall er en hygieneparameter for mengden av mikroorganismer, inkludert legionellabakterier, i vann. Økte kimtall er en indikasjon på gode vekstvilkår i biofilm (bakteriebelegg og belegg av andre mikroorganismer). I tillegg til å holde vannanlegg fritt for legionella, fjerner ICA-systemet med tiden biofilmen på innsiden av rørene. Legionellabakterier finnes i vann, men er bare farlig for mennesker dersom de gis vekstvilkår og pustes inn via såkalt finforstøvet vann (aerosoler), altså små, svevende vanndråper. Dusjing gir den type vanndråper.

– Foruten helsegevinsten med et legionellafritt anlegg, gir systemet en rekke andre fordeler som store energi-, vann- og arbeidstidsbesparelser, sier teknisk sjef Svein Erik Løkken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. – Tidligere gikk store ressurser med til tradisjonell varmtvannsspyling av rørene fire ganger i året, noe som kun har forbigående effekt. Dette slipper vi med ICA-systemet som kontinuerlig overvåker og behandler både varmt- og kaldtvannet. Rene vannrør uten biofilm gir også reduserte utslipp av tungmetaller. Før ble apparater og instrumenter rammet av driftsproblemer på grunn av vannkvaliteten, forklarer Løkken.

Antibakteriell effekt

Kobber- og sølvioner er kjent for å ha en antibakteriell effekt. Positive ladede kobber- og sølvioner knyttes mot den negativ ladede celleveggen på en bakterie. Denne elektrostatiske knytningen skaper stress som gjør at celleveggen blir brutt ned av kobberioner, og sølvioner kan trenge inn i cellen. Cellen dør eller gjøres formeringsudyktig. ICA-systemet monteres til hovedinntak og er utstyrt med GPRS-teknologi, så hvert anlegg kan følges «live» via internett. Man får tilsendt en ukentlig automatisk rapport via epost, og vannprøver tas av leverandør hver måned. Kobber- og sølvverdiene som tilføres er under grensen for hva som er tillatt og reduseres gradvis.

ICA-systemet er en nederlandsk oppfinnelse og norsk forhandler er Aquanoah AS. Sykehuset Telemark HF har vært pilot i Norge siden 2008 og kan også vise til positive resultater.

Anbefalte artikler