Faste stillinger for leger i spesialisering

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Spørsmålet er hvordan man skal sikre at spesialisering av leger skjer i ordnede former og at et tilstrekkelig antall leger utdannes og at stillingsvernet samtidig ivaretas.

Ingeborg Moen Borgerud (t.v.) i samtale med Torunn Janbu og Hege Gjessing. Foto Ellen Juul Andersen

Det er klart dette er løsbart, slo arbeidsrettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud fast da hun orienterte om arbeidsrettslige betraktninger vedrørende overgang til fast tilsetting for leger i spesialisering, på Ylfs årsmøteseminar.

Hun orienterte om regulering av opplæringsansvar og spesialisthelsetjenesten, og om arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse. Hun tok også opp hvilken unntakshjemmel som brukes for å ansette leger i spesialisering midlertidig. Hun oppsummerte sine synspunkter slik at etter hennes oppfatning reguleres adgangen til midlertidig ansettelse av leger under spesialisering fullt ut av arbeidsmiljølovens § 14 – 9. Hun mente det ikke er tilstekkelig klare holdepunkter verken i lovens ordlyd, lovforarbeider eller rettspraksis som tilsier at det er rettslig adgang til å ansette leger i spesialisering i midlertidige stillinger med den begrunnelse at arbeidets karakter tilsier det, jf. Arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd bokstav a.

Moen Borgerud mente det er høyst tvilsomt om stilling som lege i spesialisering er å anse som praksisarbeid, og derved omfattes av arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd bokstav c9. – Det er ingen holdepunkter for en slik fortolkning i lovarbeidene, sa hun. Hun mente at det uansett ikke er grunnlag for midlertidig ansettelse av leger i spesialisering utover «utdanningsperioden» og trakk også frem at det i dag ikke er rettslig adgang til å regulere adgangen til midlertidig ansettelse av leger i spesialisering ved tariffavtale. Arbeidsmiljøloven har heller ingen forskriftshjemmel. Avslutningsvis understreket hun at behovet for en avklaring er undervurdert.

– Helsedepartementet sitter med nøkkelen. Alternativt må lovgiver regulere spørsmålet i særlovgivning eller arbeidsmiljøloven. Ingen av aktørene kan være tjent med at avklaringen skjer gjennom domstolsbehandling, mente hun.

– Jeg har store problemer med å se hva som er så spesielt med leger at de må ha et helt annet system enn alle andre, sa Moen Boregrud. Hun fremholdt at det innenfor svært mange yrker vil være elementer av utdanning i store deler av karrieren, uten at det nødvendiggjør dårlig stillingsvern. Hun trakk også frem at man i EU er blitt enige om at umidlertidighet gir økt livskvalitet og fører til flere behandlede pasienter.

Interpellasjon i Stortinget

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Bent Høie orienterte om at han har fremmet en interpellasjon og spurt helseministeren om hva hun vil foreta seg for å endre situasjonen med omfattende bruk av midlertidlige stillinger i sykehus og konsekvensene av dette. Legeforeningens president Torunn Janbu understreket at det er fullt mulig å få til faste stillinger og samtidig ivareta god spesialisering.

– Legeforeningens landsstyre har vedtatt faste stillinger som hovedregel. Vi har utarbeidet strategier for å nå dette målet og jobber nå aktivt mot departement, politikere, media og med samarbeidspartnere, sa hun og fremhevet det arbeidet som nå pågår med å gi informasjon om forslaget og dets konsekvenser på flere arenaer.

Anbefalte artikler