Les mer om ...

Artikkel

Født for tidlig

Behandlingen av svært for tidlig fødte barn har gjennomgått store forandringer de siste tiårene. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av tre kohorter født i 1970, 1980 og 1989 ved Rikshospitalet og to i 1997 og 2007 ved St. Olavs hospital. Økt overlevelse kan skyldes forbedringer i både prenatal, obstetrisk og postnatal behandling. Behandling av de mest umodne barna er svært ressurskrevende og kostbart.

Behandlingsgrenser for ekstremt premature

Behandlingen av svært for tidlig fødte barn de siste 40 år

Kostnader ved behandling av svært for tidlig fødte barn

Legemidler som kan gi magesår

De fleste pasienter med blødende ulcus i ventrikkel eller duodenum bruker legemidler med gastrointestinal blødning som kjent bivirkning. Dette viser en prospektiv studie ved Ullevål universitetssykehus. Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler, acetylsalisylsyre, klopidogrel, lavmolekylært heparin, selektive serotoninreopptakshemmere og glukokortikoider var vanligere blant dem med blødende magesår enn i normalbefolkningen over 60 år.

Risikofaktorer for blødende magesår

Lupusnefritt

Systemisk lupus erythematosus er en autoimmun multiorgansykdom som ofte affiserer nyrene. Diagnosen lupusnefritt er basert på proteinuri, nefrittisk urinsediment, nedsatt glomerulær filtrasjonsrate og nyrebiopsi. De histologiske forandringene gir viktig informasjon om prognosen og er bestemmende for valg av behandling, som bør følge etablerte protokoller. Fortsatt utvikler 10 – 15 % av pasientene nyresvikt med behov for dialyse eller nyretransplantasjon.

Lupusnefritt – diagnostikk og behandling

Gentesting ved diabetes?

Det er til nå påvist 18 gener der én enkelt mutasjon kan forårsake diabetes. Noen av pasientene med slik monogen diabetes har effekt av perorale antidiabetika. I genomvide assosiasjonsstudier er det nylig identifisert rundt 20 genetiske varianter som gir økt risiko for type 2-diabetes, men den prediktive verdien er lav.

Fremskritt innen diabetesgenetikk

Skader etter krampeanfall

Krampeanfall pga. epilepsi eller andre forhold kan føre til fysiske skader. Skadene kan skyldes sterke muskelkontraksjoner eller traume ved fall eller ulykker forårsaket av anfallet. Enkle tiltak kan av og til virke forebyggende. Hvis pasienten har smerter etter et krampeanfall, bør røntgenundersøkelse alltid vurderes.

En 59 år gammel mann med ryggsmerter etter mulig hypoglykemisk krampeanfall

Skader etter krampeanfall

Anbefalte artikler