Positive signaler

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener det er postivt at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bevilgningene til lokale helse- og omsorgstjenster

Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til tilskuddsordningen for stimulering av lokalmedisinske sentre og annet samarbeid om helsetjenester i kommunene.

– Legeforeningen mener valget av virkemidler må være godt forankret gjennom solide utredninger, analyser og utprøving før de eventuelt iverksettes på nasjonalt nivå, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Hun mener det er postivt at tilskuddsordningen for lokale samhandlingsprosjekter utvides.

Hovedgrepet for bedre samhandling er en tydeligere ansvars- og oppgavedeling mellom og innad i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– En grundig utprøving må foreligge før det settes i verk strukturendringer. Vi tror eksempelvis at «halvannenlinjetjenester» eller intermediære nivåer ikke nødvendigvis vil bidra til bedre samhandling. Disse kan skape flere samhandlingsbehov for en del oppgaver som allerede ivaretas gjennom god oppgavedeling mellom eksisterende nivåer, sier Torunn Janbu.

Anbefalte artikler