Arbeidsmedisin i vekst og utvikling

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Til tross for sterk vekst og offensive arbeidsmedisinske tiltak det siste året, bekymrer det arbeidsmedisinerne at faget nedprioriteres av universitetene.

Kristian Vetlesen. Foto Cecilie Bakken

I begynnelsen av mai 2010 arrangerte Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) sin vårkonferanse og sitt årsmøte i Oslo.

– I 2009 var det en kraftig utbygging av arbeidsmedisinske avdelinger med en stillingsvekst på ca. 30 %, sier Kristian Vetlesen, leder i Namf. – Fra 1.1. 2010 ble det innført nye regler for bedrifthelsetjenesten om krav til utvidelse av tjenesten for 12 nye bransjer/sektorer samt innføring av en godkjenningsordning, sier han (1).

Bakgrunnen var varierende kvalitet på bedrifthelsetjenestene. For å sikre faglighet og kompetanse i ordningen, var det viktig for regjeringen å få på plass en obligatorisk godkjenning. Arbeidstilsynet forvalter godkjenningsordningen.

Helse- og sosial, kraft- og vannforsyning og undervisning er blant de 12 nye bransjene/sektorene som inngår i den såkalte bransjeforskriften. Dette er risikoutsatte bransjer/sektorer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering.

For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering.

– I tillegg er leger den eneste yrkesgruppen som det stilles absolutt krav om at må inngå i bedrifthelsetjenesten, opplyser Vetlesen.

Men mens regjeringen fører en offensiv og ambisiøs politikk på området, nedprioriteres arbeidsmedisin av universitetene.

– Dette er umusikalsk når samfunnet ellers innfører konkrete tiltak som styrker forebyggings- og inkluderingsarbeidet gjennom bedrifthelsetjenesten. Vi er bekymret for utviklingen og jobber for at arbeidsmedisin kommer høyere på dagsorden på universitetene. Både Legeforeningen og Namf/Nfam er opptatt av at bedriftshelsetjenesten, som langt på vei er helsevesenets ubrukte ressurs i forebyggingsøyemed, må spille en viktigere rolle, sier Vetlesen.

Anbefalte artikler