Notiser

Artikkel

Viktig med kort ventetid før radioterapi ved brystkreft

Det er inkonsistente resultater når det gjelder sammenheng mellom tid før radioterapi etter brystkreftbehandling og risiko for lokalt residiv. En internasjonal forskergruppe har nå undersøkt en slik sammenheng hos eldre kvinner (BMJ 2010; 340: c845).

Studien omfattet 18 050 kvinner med brystkreft i stadium 0 – 2 som hadde gjennomgått brystbevarende kirurgi og radioterapi, men ikke kjemoterapi. Resultatene viste at økende tid før radioterapi ga økende risiko for lokalt residiv. Denne relasjonen syntes å være kontinuerlig. Siden det er en sammenheng mellom lokalt residiv og overlevelse, er det viktig med tiltak for å redusere ventetid før radioterapi og gi et like godt tilbud til alle.

Profylaktisk antibiotika ved keisersnitt

Å gi antibiotika profylaktisk reduserer antall infeksiøse komplikasjoner hos kvinner som får keisersnitt (Cochrane Database Syst Rev 2010, nr. 1: CD007482). Analysen omfattet 86 randomiserte og kvasirandomiserte kontrollerte studier med over 13 000 deltakere. Det ble brukt mange ulike typer antibiotika.

Profylaktisk antibiotika reduserte insidensen av febril morbiditet (RR 0,45), sårinfeksjon (RR 0,39), endometritt (RR 0,38) og alvorlige maternelle infeksjonskomplikasjoner (RR 0,31). Effekten avhang ikke av om inngrepet var elektivt eller akutt.

Splenektomerte har økt mortalitet

Pasienter som splenektomeres har en signifikant økt mortalitet sammenliknet med normalbefolkningen. Det meste av økningen kan forklares ved den underliggende sykdommen som førte til inngrepet (Eur J Int Med 2010; 21: 12 – 6).

I en populasjonsbasert dansk kohortstudie ble 3 800 splenektomerte sammenliknet med normalbefolkningen og en paret kontrollgruppe.

I de første 90 dagene etter operasjonen var den relative risiko for død hos pasientene 34 ganger høyere enn hos normalbefolkningen etter justering for forskjell i alder, kjønn og komorbiditet. Risikoen var redusert etter tre måneder, men fremdeles forhøyet etter ett år (RR 2,3).

Hyppig håndvaskgir mindre fravær

Obligatorisk skjemabasert håndvask tre ganger om dagen er effektivt for å redusere skolefravær for elever. Det er konklusjonen i en dansk intervensjonsstudie over tre måneder (Am J Infect Control 2009; 37: 820 – 6).

To skoler med like sykefraværsprofiler ble randomisert. På intervensjonsskolen skulle elevene (n = 290) vaske hendene før første time, før lunsj og før de gikk hjem. De fikk dessuten teoretisk og praktisk undervisning i håndhygiene. På kontrollskolen fortsatte elevene som før. Gjennomsnittsalderen på elevene var 9,7 år (spredning 5,9 – 15,0).

Det var en signifikant reduksjon i hyppigheten av sykefravær på intervensjonsskolen (OR 0,69, 95 % KI 0,5 – 0,9). Andelen elever som hadde minst fire sykefraværsperioder var 6 % i intervensjonsskolen og 20 % i kontrollskolen.

Anbefalte artikler