Notiser

Artikkel

Lavt serum-albumin – høy dødelighet

Serum-albuminnivået ved innleggelse i akuttmedisinsk mottak har sammenheng med 30-dagersmortaliteten. De med de laveste nivåer har betydelig økt mortalitet (Eur J Int Med 2010; 21: 17 – 20).

Forskerne analyserte albuminnivået hos alle som ble innlagt i en akuttmedisinsk mottaksavdeling i årene 2002 – 08. Mortalitetsratioen var 32 % ved de laveste serum-albuminverdiene. For pasienter i gruppen med de laveste 25 % serum-albuminnivåene var 30-dagersmortaliteten på 20 %, og risikoen forble høy også etter justering for bl.a. alder, blodtransfusjon, komorbiditet og alvorlig sykdom.

Mettet fett gir ikke økt hjerterisiko

Mettet fett i kosten er ikke forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det viser en metaanalyse i American Journal of Clinical Nutrition (2010; 91: 535 – 46).

Analysen omfattet 21 prospektive epidemiologiske undersøkelser med 5 – 23 års oppfølgingstid – i alt 347 000 friske mennesker, hvoran 11 000 utviklet koronarsykdom eller apopleksi.

Inntak av mettet fett var ikke forbundet med økt risiko for koronarsykdom eller apopleksi. Vurdert sammen med andre studier bør vi ha et mer nyansert syn på det mettede fettets betydning for hjerte- og karsykdom, ifølge en kommentar i Ugeskrift for Læger (2010; 172: 1016).

Dyremodeller og kvinnehelse

Som dyremodell i medisinsk forskning er hanngnagere billigere og enklere å jobbe med enn hunner. Av den grunn er hanner mest brukt. Dette har vært gjenstand for diskusjon i de senere år fordi hanndyr ikke alltid er noen god modell for sykdommer hos kvinner (Science 2010; 327: 1571 – 2).

I USA ble ti medikamenter tatt av markedet i årene 1997 – 2000 på grunn av alvorlige helseeffekter. For åtte var det høyere risiko for kvinner enn for menn, for fire av disse skrev dette seg sannsynligvis fra fysiologiske forskjeller kjønnene imellom. Mangel på testing i hunndyr antas å være noe av forklaringen på at medikamentene kom på markedet. For mange sykdommer der det er klare kjønnsforskjeller, som astma, slag, smerte og immunsykdommer, har forskningen som regel vært gjort på hanndyr. Vitenskapelige tidsskrifter kan i fremtiden spille en viktig rolle i å få forskere til å bruke relevante dyremodeller.

Statinbehandling kan gi diabetes

Behandling av 255 pasienter med statiner i fire år vil gi utvikling av ett ekstra tilfelle av diabetes, ifølge en ny metaanalyse (Lancet 2010; 375: 735 – 42).

Analysen omfattet 13 randomiserte, kontrollerte studier av statinbehandling hvor det var oppfølging i intervensjons- og kontrollgrupper med en varighet på mer enn ett år.

Av over 91 000 deltakere fikk nesten 4 300 diabetes over en gjennomsnittlig periode på fire år. Statinbehandling var forbundet med 9 % økt risiko for diabetes (OR 1,09, 95 % KI 1,02 – 1,17).

Anbefalte artikler