Nyttig om inflammasjon i mage-tarm-kanalen

Tom Christian Martinsen Om forfatteren
Artikkel

Mayerle, J

Tilg, H

Clinical update on inflammatory disorders of the gastrointestinal tract

216 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 182

ISBN: 978-3-8055-9294-9

Dette er bind nr. 26 i serien Frontiers of gastrointestinal research og omhandler ulike aspekter ved inflammasjon i mage-tarm-kanalen. Det er en ambisiøs oppgave å dekke et så vidtspennende tema i en bok på ca. 200 sider, men som tittelen antyder, er intensjonen å gi en oppdatering innen feltet, ikke å være en lærebok.

I fire deler (hepatologi, gastroenterologi, pancreassykdommer og ventrikkelsykdommer) presenteres kapitler som i realiteten er isolerte oversiktsartikler av ulike forfattere. De fleste kapitlene omhandler spesifikke temaer, et fåtall omtaler inflammasjon generelt. Fokus varierer fra basalfag til praktiske kliniske problemstillinger, men også nye og mulig fremtidige behandlingsmetoder omtales. Temaene spenner eksempelvis fra immunterapi ved pancreascancer via probiotika ved ulike sykdommer i mage-tarm-kanalen til eradikasjon av Helicobacter pylori. Det virker noe tilfeldig hvilke temaer som er omtalt, og fremstillingen er fragmentert og ufullstendig. På den annen side er majoriteten av kapitlene godt skrevet, gir oversiktlig presentasjon av de enkelte temaene og har gode illustrasjoner.

Spesielt vil jeg trekke frem kapitlet om anti-TNF-behandling ved inflammatorisk tarmsykdom. Dette er balansert og understreker at det fortsatt er mye uavklart ved denne behandlingen. Bakerst finnes både forfatter- og stikkordindeks.

Dybden og detaljnivået gjør at målgruppen etter mitt syn først og fremst er utøvere av generell klinisk gastroenterologi. En samling av gode oversiktartikler er ofte givende for klinikere. Dermed konkluderer jeg med at boken helt klart er leseverdig uten å være et «must».

Anbefalte artikler