Notiser

Artikkel

Skjev rekruttering til legeyrket

I flere land har man observert skjev sosial rekruttering til medisinstudiet. Det gjelder også i Danmark, ifølge en ny studie (Ugeskr Læger 2010; 172: 206 – 10). Den omfattet 446 personer som ble tatt opp ved medisinstudiet i København i 2006 – 07 (71 % kvinner).

81 % tilhørte sosialgruppe 1 og 2, 41 % av studentene hadde foreldre med lang utdanning og 17 % hadde minst én forelder som var lege. Tallene var stort sett uendret fra en tilsvarende undersøkelse i 1992. Også i Norge er det vist at rekrutteringen til medisinstudiet er svært sosialt skjev og at skjevheten er stabil over tid (Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2213 – 5).

Etnisk ulikhet i dødfødsel

Det er stor overdødelighet i fosterlivet og i første leveår hos noen få etniske minoriteter. Det viser en ny dansk studie (Ugeskr Læger 2010; 172: 30 – 3). Studien omfattet alle fødsler i Danmark i perioden 1981 –  2003. Data fra medisinsk fødselsregister ble koblet med bl.a. dødsårsaksregisteret.

For kvinner med tyrkisk, pakistansk og somalisk opprinnelse var det økt risiko for at barnet skulle dø under fødselen, og i forhold til majoritetsbefolkningen var det også økt risiko for spedbarnsdød. Ifølge forfatterne var det bemerkelsesverdig at andre minoritetsgrupper ikke hadde økt dødelighet.

Ikke akupunktur under fødselen

45 % av danske primipara med normal graviditet får ristimulering som følge av inerti. Nå har man undersøkt om akupunktur kan være et virksomt alternativ som ristimulerende behandling (Ugeskr Læger 2010; 172: 289 – 93). Det primære effektmål var progresjon i cervixdilatasjonen over to timer.

84 kvinner ble randomisert til akupunktur eller placebo. Kontrollgruppen fikk ingen behandling. Resultatene viste ingen signifikant effekt av akupunktur på fødselens progresjon og på fødselsvarigheten, men forfatterne påpeker at resultatene må tas med et forbehold, ettersom studien var for liten i henhold til styrkeberegning.

Nye vekstkurver for danske barn

Barn i Danmark er høyere, tyngre og har høyere kroppsmasseindeks enn angitt i tidligere vekstkurver og WHO-standarden. Det viser en ny studie (Acta Paediatr 2010; 99: 268 – 78).

Hittil har tilgjengelige vekstkurver vært basert på danske målinger fra 1976 – 77 eller på målinger av barn fra mange land sammenfattet i WHOs globale vekststandard. Forfatterne av den nye studien har laget nye danske standarder og sammenliknet disse med de andre.

Gjennomsnittlig lengde, høyde og kroppsmasseindeks ved fødselen og i de første levemånedene var signifikant økt i forhold til de gamle vekstkurvene, men deretter ble forskjellene mindre og ved ett års alder var BMI redusert. Forfatterne mener at de nye kurvene representerer et sunnere vekstmønster i første leveår enn de gamle vekstkurvene, men kanskje er vekstmønsteret i WHO-standarden – hvor barna blir ammet lenger og vokser litt langsommere – enda sunnere, ifølge en kommentar i Ugeskrift for Læger (2010; 171: 767).

Anbefalte artikler