Solid om cytostatika

Åse Skår Om forfatteren
Artikkel

Dahl, O

Lehne, G

Baksaas  , I et al

Medikamentell kreftbehandling

Cytostatikaboken. 7. utg. 495 s, tab, ill. Oslo: Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009. Pris NOK 350

ISBN 978-82-9923312-5

«Cytostatikaboken» er endelig kommet i ny utgave! Mye har skjedd siden den forrige trykte utgaven utkom i 1999; både i form av ny kunnskap, nye medikamenter, nye behandlingsprinsipper og nye terapianbefalinger. Målgruppen er først og fremst helsepersonell, og målsettingen er å gi en praktisk veiledning og bakgrunn for klinisk bruk av medikamenter mot kreft, hvilket den i stor grad oppfyller.

Innledningsvis gis en kort og oversiktlig innføring i basal cellebiologi og farmakologi. Det er et prisverdig forsøk på å formidle denne kompleksiteten på en forståelig måte. Kunnskap om dette er nødvendig for å kunne forstå virkningsmekanismene til de enkelte medikamenter, spesielt de nye og såkalte målrettede kreft-midler som er kommet til i løpet av de senere år. Som i tidligere utgaver, foreligger en systematisk omtale av de medikamenter som er i bruk; farmakologiske egenskaper, anvendelsesområder, bivirkninger, interaksjoner etc. Gjeldende terapianbefalinger innen de ulike diagnosegrupper og grunnlaget for disse, er omtalt i egne kapitler. Forfatterne tar også i ulike sammenhenger for seg viktige og vanskelige avveiningene rundt når og hvem man skal tilby behandling, rundt livskvalitet og når man bør avslutte eller endre en behandling. Det er ingen detaljerte beskrivelser av administrasjon og dosering av cytostatikakurer, siden dette nå finnes tilgjengelig på nettet i Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (1). Det er egne kapitler om behandling av smerter og kvalme, metabolske forstyrrelser som hyperkalsemi og tumorlyse, infeksjoner og ernæring. Etter hvert kapittel finnes fyldige litteratur- og referanselister.

Jeg er imponert over hvor mange aspekter ved behandling av kreftsykdom som er tatt med. Men jeg savner noen helseøkonomiske og samfunnsmessige betraktninger rundt moderne og til dels kostbar og ressurskrevende kreftbehandling. Dette er også faktorer som ligger til grunn for nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Det er et følsomt område, men ikke desto mindre viktig. Spesielt når vi vet at det foreligger tydelige geografiske forskjeller innen vårt land, både når det gjelder tilbud og resultater av kreftbehandling.

Boken bør ha sin selvfølgelige plass i alle avdelinger og poliklinikker der man behandler eller er i kontakt med kreftpasienter; først og fremst onkologiske, men også ulike kirurgiske og medisinske avdelinger og i allmennpraksis. Den er blitt vesentlig større, men har beholdt sitt paperbackformat, og den synes å være av så god kvalitet at den kan tåle å brukes så ofte som den fortjener. Den vil også foreligge i en nettutgave på Helsebibiotekets sider (2), og med lenker til relevante og oppdaterte databaser.

Anbefalte artikler